Sophämtning

Söderhamn NÄRA sköter renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall och kan informera om rutiner för sophämtning som rör permanentboende och sommarboende.

Ansöka om längre intervall för sophämtning

Om du har anmält hushållskompost hos kommunen eller om du har ett brunt kärl som hämtas av Söderhamn NÄRA kan du få utökad sophämtning till var fjärde vecka eller var tredje månad.

För hämtning med längre intervall än varannan vecka måste du ha godkänd komposteringsbehållare och kunskap om hur du komposterar, eller ha ett brunt kärl som hämtas av Söderhamn Nära. För mer information kontakta Söderhamn NÄRA. Länk till annan webbplats.

Sophämtning - ansökan om befrielse

Ansökan om befrielse från att lämna avfall kan göras hos kommunen. Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Kommunen är enligt lag skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit, och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen. Man får därför inte t ex köra hushållsavfallet från sin sommarstuga till sin åretruntbostad. Att elda avfall, gräva ner det eller göra sig av med det på annat sätt, är inte heller tillåtet. Ansökan kan beviljas bara om det finns särskilda skäl och att användandet av fritidsfastigheten markant avvikit från ett normalt användande. Om dispens erhålles är den personlig och gäller maximalt i 5 år. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Avgift för ansökan

För att täcka kostnaderna för handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut för handläggningen även om dispens inte kan godkännas.

Grundavgift

Befrielse från sophämtning medför inte total befrielse från avgift för den kommunala avfallshanteringen. Grundavgift behöver alltid betalas. Grundavgiften finansierar kommunens hantering av farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler, information och administration och betalas till Söderhamn Nära.

Ansökan om dispens från sophämtning Pdf, 96.8 kB.

Senast uppdaterad: 7 mars 2023
Bygga, bo och miljö