Styrdokument för utbildningsverksamhet

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan och sätter upp mål och ramar för utbildningen. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att eleverna når målen.

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever, vårdnadshavare och huvudmannen för utbildningen har. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan och den styr undervisningen i förskola och skola.

FN:s barnkonvention har samma status som andra lagar i Sverige. Den styr att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa ska komma först i alla beslut som påverkar barn.

Senast uppdaterad: 31 juli 2023