Ekologisk hållbarhet

Barn hav regnbåge

Grunden för en långsiktigt hållbar utveckling är väl fungerande ekologiska system. Systemens funktion är direkt och indirekt nödvändiga för att ge människor möjlighet att tillfredsställa sina behov. Utan fungerande ekologiska system reduceras dessa möjligheter på kort och lång sikt.

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål Länk till annan webbplats. och arbetet med att uppnå dem utgör grunden för den svenska miljöpolitiken. Syftet är att vi inom en generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De svenska målen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Överenskommelse med Länsstyrelsen

Söderhamns kommun har tidigare haft lokala miljömål. Mellan år 2014–2020 har en överenskommelse med Länsstyrelsen om miljöåtgärder fungerat som samlat styrdokument för kommunens miljöarbete. Överenskommelsen har omfattat åtgärder ur de regionala åtgärdsprogrammen för miljömål och klimatanpassning.

Senast uppdaterad: 14 maj 2021
Kommun och politik