Social hållbarhet

Metning från bro

Social hållbarhet handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant och människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social hållbarhet handlar bland annat om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Något förenklat handlar social hållbarhet om människors möjligheter att tillfredsställa sina behov.

De svenska folkhälsomålen överlappar till stora delar den sociala dimensionen av Agenda 2030. Sveriges övergripande mål för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det finns dessutom åtta målområden med stor betydelse för en god och jämlik hälsa.

Folkhälsopolitikens målområden

  1. Det tidiga livets villkor.
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning.
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter.
  5. Boende och närmiljö.
  6. Levnadsvanor.
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Söderhamn har sedan tidigare ett folkhälsoprogram som omfattar fyra arbetsområden; delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, samt ANDTS (alkohol, narkotika, tobak, doping och spel). Kommunen har också en handlingsplan för integration och deltar i arbetet med att ta fram en samlad välfärdsstrategi för länet. Det finns flera styrdokument som har bäring på social hållbarhet men ingen samlad plan för social hållbarhet.
Läs mer om folkhälsa och ANDT

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Kommun och politik