Miljömål och styrdokument

Söderhamns kommun jobbar på många olika sätt för att bli en hållbar och klimatsmart kommun. Förutom de beslut vi tar lokalt här i Söderhamn måste en kommun förhålla sig till globala överenskommelser mellan världens alla länder, nationella lagar och regionala samarbeten.

Regionala miljömål - Länsstyrelsen Gävleborg
Åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats.

Region Gävleborg har tagit fram förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2020 – 2030. Den visar hur Gävleborg ska utvecklas framåt. Grunden är Agenda 2030 som bryts ned till lokal nivå.
Regional utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats.

Lokala miljömål

Kommunen har som mål att vara en ”Klimatneutral kommun” år 2040 - här är några beslut och styrdokument som hjälper oss på vägen att bli en mer hållbar kommun.

Söderhamn en ekokommun

Söderhamns kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats. - en samarbetsorganisation där kommuner och regioner arbetar strategiskt och systematiskt för hållbar utveckling. Föreningen ska främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för Sveriges ekokommuners verksamhet:

 • Minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som tungmetaller och olja
 • Minska belastningen på naturen från produktion och konsumtion
 • Inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa
 • Skapa ett samhälle så att alla människor kan tillgodose sina behov

Styrdokument och fokusområden

 • Översiktsplan
  Översiktsplan från 2020 är ett riktigt bra verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den nya översiktsplanen för Söderhamn blickar mot år 2040. Med ett så långt tidsperspektiv är det möjligt att skapa beredskap för förändringar i vår omvärld. Det ger tid till att påbörja systemförändringar som kräver nya sätt att tänka och agera, exempelvis hur vi transporterar oss, brukar vår mark eller hur vi producerar och konsumerar energi.
  I planen finns fem delstrategier:
  • En levande landsbygd med starka kommundelscentrum.
  • En skärgårdsnära småstad med en levande stadskärna.
  • En självklar del av regionen.
  • En grön infrastruktur med stora gröna och blå värden.
  • Cirkulär ekonomi och hållbara tekniska försörjningssystem.
 • Kretsloppsplan Pdf, 1.3 MB.
  Söderhamns kommun i samarbete med länets övriga kommuner tagit fram en kretsloppsplan för 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet vill man sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera invånarnas avfall.
 • Fokusområden
  Kommunfullmäktige har fattat beslutat om tre fokusområden som berättar vilka områden som organisationen särskilt ska prioritera under perioden 2024-2027. Samtliga fokusområden har kopplingar till Agenda 2030
 • Plan för energi och klimat Pdf, 1.3 MB.
  Planen för energi och klimat är kommunens handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle inom energi – och klimatområdet. Dokumentet innehåller mål och energi- och klimatåtgärder för både kommun och kommunala bolag, men även för Söderhamns geografiska område som helhet.
Senast uppdaterad: 10 april 2024
Kommun och politik