Föreningsbidrag

Kommunen har flera olika typer av stöd till föreningar. Olika typer av stöd har olika regler och ansökningsvillkor.

Är din förening bidragsberättigad?

Regler för utdelning av föreningsbidrag

Föreningar kan få bidrag för drift och underhåll av egen anläggning/lokal.

 • Bidraget kan sökas av förening som äger och driver anläggning, där aktiviteter som beviljats aktivitetsstöd bedrivs.
 • Bidrag utgår med maximalt 50% av kostnaderna för anläggningen.
 • Bidraget kan även utgå till nya, och revidering av befintliga orienteringskartor med upp till 50% av den totala kostnaden för kartmaterialet.
 • För att erhålla ett anläggningsbidrag ska föreningens intägter och kostnader som rör anläggningen kunna utläsas separat från föreningens övriga verksamhet i den ekonomiska redovisningen.

Ansökan om anläggningsbidrag gör ni senast den 25:e februari för föregående kalenderår.

Arrangemangsbidrag kan sökas för såväl kulturarrangemang, idrottsarrangemang och övriga arrangemang som är avsedda att stödja föreningens ordinarie verksamhet.

Bidraget kan sökas löpande och utgår med högst 75% av arrangemangets bruttokostnader, dock aldrig
mer än nettokostnaden. En budget och grundlig beskrivning arrangemanget krävs vid ansökan.

Ansökan görs via Rbok senast åtta veckor innan planerat arrangemang.

Välfärdsnämnden delar ut bidrag till aktiviteter för för personer som är äldre och/eller har funktionsnedsättning.
Har ni en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning?
Då kan ni söka välfärdsnämndens föreningsbidrag.

Med allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Du kan göra din ansökan mellan 15 februari till 15 mars.
Sök bidrag till allmän samlingslokal

Kommunens stöd till studieförbundens lokala organisationer syftar till att ge dessa möjlighet att:

 • Utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja fri och frivillig folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen.
 • Genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
 • Stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
 • Ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Bidrag utgår till - inom kommunen verksamma - studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Som grund för fördelningen av kommunalt bidrag ligger den verksamhet som berättigar till statsbidrag för folkbildningsverksamhet.

Varje studieförbund med verksamhet i kommunen erhåller samma relativa andel av 80 % av kommunens totala anslag för bidrag till studieförbund motsvarande den relativa andelen av statsbidraget för folkbildningsverksamhet föregående år avseende verksamhet i kommunen. Resterande 20% fördelas mellan de studieförbund som redovisar antal studietimmar för barn och ungdom mellan 13 – 24 år.

Ansökan

Till ansökan bifogas Folkbildningsrådets kommunsammandrag för föregående år för verksamhet som genomförts i Söderhamns kommun, samt dokument som visar hur stor andel av statsbidraget (i kr) som gått till verksamhet i Söderhamn.

Ansökan via e-tjänst
Sista ansökningsdag 31 maj
Registrera ditt förbund i e-tjänsten redan nu.
Om du stöter på problem vid registreringen, kontakta kommunens Kundtjänst; 0270-750 00

Elitbidraget syfte är att ge stöd till idrottsföreningar att bedriva verksamhet på högsta nationella elitnivå samt verka som en möjliggörare för lokala förmågor att utvecklas till elitnivå och fortsatt vara bosatt och verksam i kommunen.

Kriterier för elitbidrag

 • Bidraget omfattar endast verksamhet med representation på seniornivå.
 • Bidrag kan endast ges till föreningar, inte individuella idrottare.
 • Föreningar ska ha lag i högsta nationella serie, eller bedriva verksamhet på högsta nationella nivå.
 • I de fall ett nationellt förbund ställer krav på elitlicens eller motsvarande ska detta krav vara uppfyllt för att elitbidrag ska kunna beviljas.
 • Föreningen bör exponerasi regional och nationell media.

Motprestation

En förening som beviljas elitbidrag medger att Söderhamns kommun får använda sig av föreningens
elitverksamhet i syfte att stärka Söderhamn som plats. Ett exempel på åtagande kan vara att föreningen upplåter fysisk plats på hemmaarena för exponering av platsstärkande budskap eller logotyp.
Ett annat exempel kan vara att föreningen upplåter väl synlig plats på match- eller tävlingsdräkt för platsstärkande budskap eller logotyp.
Men motprestationen kan även bestå i andra typer av åtaganden som Söderhamns kommun och aktuell förening överenskommer - i normalfallet efter att bidraget beviljats.

Ansökningsförfarande

 • Elitbidrag kan sökas en gång per år.
 • Ansökan via e-tjänst
 • Föreningens verksamhetsberättelse eller motsvarande information ska bifogas till ansökan.

Beslut och utbetalning

Kommunstyrelsen beslutar om vilka föreningar som är berättigade elitbidrag, samt summa, en gång per år. Beslut sker vanligen vid sista sammanträdet för året, och huvudregeln är att elitbidrag utbetalas i januari.
Beslut och utbetalning sker enligt kommunens regler: Regler för elitbidrag Pdf, 77.1 kB.

Bidrag till föreningsdriven fritidsgård kan sökas 2 gånger per år av förening som bedriver fritidsgårdsverksamhet. Bidraget är en fast summa som är lika för alla sökande och ersätter del av kostnader för lokalhyra och verksamhet.

Lokalen ska vara lämplig för ändamålet och vara öppen minst två kvällar i veckan under minst 15 veckor per termin. Två vuxna ska ha övergripande ansvar för verksamheten. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse förfritidsgårdsverksamheten ska bifogas ansökan.

Ansökan görs via vår e-tjänst senast 15 januari, respektive 15 augusti.

Vill er förening ta ansvar för utveckling av landsbygden? Kommunen ger möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.
Sök föreningsbidrag för att utveckla landsbygden

Bidrag från föreningsmiljonen kan sökas för aktiviteter i syfte att öka antal medlemmar i föreningen.

Bidrag för aktiviteter i syfte att öka antal medlemmar

Alla bidragsberättigade föreningar i Söderhamns kommun kan söka stöd för att ordna tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter i syfte att öka medlemsantalet i föreningen.

 • En förening kan ansöka om stöd för flera aktiviteter. Utgifterna ska vara direkt kopplade till aktiviteten. Det går inte att söka stöd för föreningens löpande eller ordinarie verksamhet och kostnader.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla.
 • Barn och unga 6–25 år ska vara en prioriterad grupp.
 • Fysiskt inaktiva och underrepresenterade grupper ska prioriteras.
 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna.
 • Aktiviteterna ska registreras i appen SHMN.NU

Maximalt belopp per ansökan är ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 28 650 kronor under 2024.

Ansökan kan göras under två perioder per år

Bidrag utbetalas i förskott.

En obligatorisk återrapportering av aktiviteten ska bland annat innehålla antal deltagare fördelat på flickor och pojkar, ekonomisk redovisning och beskrivning av genomförandet.

Bidrag som inte nyttjats för avsett ändamål ska återbetalas.

Bidrag från föreningsmiljonen kan sökas för aktiviteter i syfte att öka antal ledare i en förening.

Bidrag för aktiviteter i syfte att öka antal ledare

 • Ledarrekrytering kan genomföras i samband med andra aktiviteter.
 • Ledarrekrytering riktar sig till alla i Söderhamns kommun som är intresserade av att bli ledare.

Maximalt belopp per ansökan är ett fjärdedels prisbasbelopp vilket motsvarar: 14 325 kronor under 2024.

Ansökan kan göras under två perioder per år

En obligatorisk återrapportering med en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av genomförandet ska göras.

Bidrag som inte nyttjats för avsett ändamål ska återbetalas.

Bidraget kan sökas av förening som hyr anläggning eller lokal för aktivitetsstödsberättigad verksamhet, och som samhällsservicenämnden bedömmer angelägen för kommunen eller föreningen.

Föreningen kan få bidrag till kostnaderna för 80% av redovisade årskostnader, dock högst sammanlagt 15 000 kronor.

Hyreskostnader för lokaler som hyrs av kommunen t.ex. simhallar, gymnastiksalar och sporthallar samt samlingslokaler får inte räknas in i underlaget.

Ansökan görs via e-tjänst senast 25 februari.

Investeringsbidrag till bidragsberättigad förening kan utgå med högst 50% av den del av bruttoinvesteringen som inte täcks av andra offentliga bidrag. Investeringen ska avse anläggning som föreningen äger och som finns upptagen i föreningens balansräkning.

Investeringsbidrag kan utgå för:

 • energibesparingsåtgärder för föreningar med egna anläggningar.
 • handikapp- och tillgänglighetsåtgärder för föreningar med egna
  anläggningar.
 • brandskyddsåtgärder för föreningar med egna anläggningar.
 • bevarandet av kulturhistoriska värden.

Ansökan om investeringsbidrag ska göras innan investeringen genomförs . Till ansökan bifogas offerter från minst tre leverantörer samt uppgifter om andra beviljade offentliga bidrag för investeringen.

Utbetalning av bidrag sker efter att investeringen genomförts och godkänts av behörig handläggare på Söderhamns kommun.

Ansökan görs via e-tjänst senast 15:e maj året före investeringsåret.

Föreningar som EJ tillhör RF (Riksidrottsförbundet) kan söka lokalt aktivitetsstöd.
Ansökan ska ha inkommit till Söderhamns kommun senast den 25 februari.
Ansök via blankett

Verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver kultur- och konstverksamhet.
Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt kulturliv i hela kommunen.

Föreningens verksamhet ska vara av regelbunden karaktär. Verksamhetsbidraget baseras på medlemstal, redovisade aktiviteter, beräknade driftskostnader och i övrigt på verksamhetens inriktning och omfattning.

Det totala budgeterade beloppet för verksamhetsbidrag fördelas med 80% till en del avseende grundbidrag och 20% till en del som fördelas mellan de föreningar som kan visa dokumenterad verksamhet i egen regi för åldersgruppen 0 – 25 år.

Bifoga följande i ansökan:

 • Verksamhetsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår).
 • Resultat- och balansräkning (för senast förflutna verksamhetsår).
 • Revisionsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår).
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 • Redovisning av antal aktiviteter för och med barn och unga mellan 0-25 år, typ av aktivitet och antal deltagare per aktivitet och totalt (för senast förflutna verksamhetsår).

Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar inlämnas via e-tjänst.
Ansökan för 2025 är öppen mellan september t o m 31 oktober 2024.

Senast uppdaterad: 30 april 2024