Bidragsbestämmelser föreningar

Är din förening bidragsberättigad? Här beskrivs vilka villkor föreningen måste uppfylla för att ta emot bidrag av kommunen.

I kommunens bidragsbestämmelser används beteckningen "förening" som ett samlingsbegrepp för olika lokala organisationer, kretsar, avdelningar, klubbar etc.

 • föreningen har egen verksamhet, säte och stämma i Söderhamns kommun.
 • föreningen har antagna stadgar, vald styrelse, ett namn, revisorer, samt eget bankgirokonto, plusgirokonto eller motsvarande.
 • föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
 • arbetsinsatserna huvudsakligen skall utföras av medlemmarna på frivillig väg.
 • föreningen har ett allmännyttigt ändamål i överensstämmelse med målsättningen i kommunens normer för föreningsbidrag.
  Se fullständiga bestämmelser. Pdf, 205.6 kB.
 • föreningen främjar inte medlemmarnas ekonomiska intressen.
 • föreningens inkomster används i det ideella arbetet.

Kommunen har möjlighet att anta ytterligare kompletterande bestämmelser, t.ex. handläggningsrutiner.

Särskild prövning

Förening som inte uppfyller kraven för kommunalt bidrag kan ansöka om särskild prövning. Föreningens ansökan prövas från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver inom det geografiska området Söderhamns kommun.

Medlemskap

För att vara berättigad till kommunalt bidrag ska:

 • föreningen ha minst 10 medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift.
 • medlem vara individuellt ansluten och upptagen i medlemsförteckning
 • medlem ha rätt att deltaga i föreningens möten och påverka beslut rörande målsättning och verksamhet inom föreningen.

OBS! Den som betalar en avgift (entré-, kurs- anmälningsavgift eller rabattkort etc) och därmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur betraktas inte som medlem.

Mer information finns i kommunens fullständiga bestämmelser för föreningsbidrag. Pdf, 205.6 kB.

Följande är inte berättigade till kommunalt föreningsbidrag:
Riksorganisationer, läns- eller distriktsorganisationer, frikyrkoförsamlingar, föreningar knutna till skolan, ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar, företagsklubbar, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.

Förening som får kommunalt verksamhetsstöd i annan ordning kan inte få bidrag till samma verksamhetsform.

Föreningens huvudstyrelse ska lämna in ansökan.
Använd avsedd blankett eller formulär för respekitve bidragsansökan.

De uppgifter som ligger till grund för ansökan ska föreningen förvara i minst 4 år. Det gäller verksamhetsberättelse med resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, närvarokort för lokalt aktivitetsbidrag, protokoll eller andra handlingar som ligger till grund för ansökan till de olika bidragsformerna.

För sent inkommen ansökan kan innebära att bidrag inte utbetalas, eller begränsas.

Förening som beviljats kommunalt bidrag, har skyldighet att medge kommunen och dess revisorer att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar, så att dessa granskas på det sätt som kommunen bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

OBS! Missbruk eller uppsåtligt lämnande av oriktiga uppgifter i ansökan om kommunalt bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Senast uppdaterad: 30 november 2022