مراقبت از سالمندان

هنگامی که شما یا یکی از بستگان شما پیرمیشوید، ممکن است که شما نیاز به کمک درخانه داشته باشید یا اینکه به یک مکان ویژه نگهداری از افراد سالمند نقل مکان کنید.

درآنجا سطوح مختلف مراقبت و کمک ومکانهای مختلف برای نگهداری ازافراد سالمند طبق نیازهای شان موجود است.
یک مأمور رسیدگی به امورافراد نیازمند ازطرف شاروالی یا کمون مسئول بررسی نیاز های تان با شخص شما یا یکی ازبستگان نزدیک تان خواهد بود.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.