مکانهای ملاقات

مسئولین شاروالی همراه با سازمانهای غیردولتی برای رسیدگی به نیاز مندی های افراد سالمند درمقر شاروالی جلسه بر گذارمیکنند. این مکانهای ملاقات در تمام مناطق تحت قلمرو کمون سودیرهامن است. درمرکز سالمندان Solgläntan درشهرسودیرهامن، همچنین محل ملاقات سالمندان در لیوسنه Ljusne انواع مختلف فعالیت های سرگرم کننده مثلا آوازخوانی دسته جمعی، رقص نشسته، پیاده روی وسایر سرگرمی ها برای افراد سالمند ترتیب داده میشود.

برنامه هفتگی برای مکان های ملاقات External link, opens in new window.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.