Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen. Hög radonhalt i bostadsluften utgör en hälsorisk. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Källor till radon

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Vanligast är att radonet kommer med markluft som på grund av husets undertryck sugs in i huset. Hur stora mängder som läcker in beror på markens luftgenomsläpplighet, hur tät husets grund är och om huset har direktkontakt med marken.

Byggnadsmaterial som blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Vatten från djupborrade brunnar kan innehålla höga halter radon. Vatten i grävda brunnar har oftast mindre radon och ytvatten (till exempel sjöar) har nästan inget radon alls. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras för radon. När vatten med radon används inomhus avges det till inomhusluften.

Radon är skadligt

Hög radonhalt i bostadsluften utgör en hälsorisk. Referensnivån för radon i inomhusluft är satt till 200 Bq/m³. Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan skadas och risken för lungcancer ökar. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus, desto högre dos utsätter du dig för. Rökning i kombination med radon innebär ökad hälsorisk. Även de som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

Mätning

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. En radonmätning är relativt billig och enkel. Som fastighetsägare kan du göra den själv.

För mätningen används spårfilmsdosor som analyseras i laboratorium, där radonhalten beräknas. Vill du mäta radonhalten i din bostad kan du köpa dosor från mätfirmor specialiserade på radonmätning. Utförlig instruktion medföljer i varje mätpaket. 

Du får själv ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium. Att laboratoriet är ackrediterat betyder att det ska ha behörighet från SWEDAC att utföra de analyser du behöver. SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan som bland annat ansvarar för krav och kvalitet på mätinstrumenten.

Radonmätning i luft, exempel på företag som utför mätning

SWEDAC Länk till annan webbplats.

Radonmätning i dricksvatten, exempel på företag som utför mätning

SWEDAC Länk till annan webbplats.

Hur länge pågår en mätning?

För att resultatet ska kunna jämföras med referensnivå och gränsvärde för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader, gärna längre. Mätning ska göras under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april.

Du kan också mäta en kortare tid, men då blir resultatet inte lika tillförlitligt. Det vanligaste är då en mätning under tio dygn. Resultat av korttidsmätning är rådgivande och bör bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023
Bygga, bo och miljö