Luften utomhus

Ren luft är en förutsättning för en hållbar framtid. Det är viktigt för djur, natur och människors hälsa. I dagsläget anses skadliga partiklar i luften vara de luftföroreningar som skadar människor allra mest.

Luftkvalitetskontroll

Söderhamns kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i bland annat Söderhamns kommun. Mer information hittar du på deras webbplats. Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Länk till annan webbplats.

Luftkvaliteten i Söderhamn

Luftkvaliteten är generellt sett bra i Söderhamns kommun och miljökvalitetsnormerna för både kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) klaras med god marginal. Det visar beräkningar gjorda av SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys).

Vägtrafiken står för störst påverkan på tätortsluften. Det finns några gaturum i centrala Söderhamn med halter över den så kallade nedre utvärderingströskeln och där miljömålet inte klaras för varken partiklar eller kvävedioxid.

I översiktsplanen för Söderhamns kommun finns en planeringsinriktning att kommunen ska verka för att miljökvalitets- normerna för luftkvaliteten inte överskrids och att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskar, genom att skapa möjligheter för hållbara transporter och att planeringen medverkar till ett minskat bilberoende. På längre sikt ska även miljökvalitetsmålet Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan uppfyllas.
Översiktsplan 2040

Trots att situationen har förbättrats de senaste årtiondena, så behöver arbetet fortsätta för att minska den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa.

I regel är det i tätortsluften som vi utsätts för de högsta halterna av olika föroreningar. Halterna varierar beroende på väderförhållanden. Halterna av kvävedioxid kan bli höga under vindstilla och klara dagar när temperaturen har sjunkit kraftigt under natten. Då uppstår situationer med stillastående luft, som kallas marknära inversioner. Marknära inversioner inträffar oftast under vinterhalvåret. Halterna av partiklar är vanligtvis högst under torra och vindstilla vårdagar, då stora mängder partiklar bildas från slitage mellan däck och vägbana samt från uppvirvlande material på vägbanan.

Lär dig mer om luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbunds film: Bortom avgaser och partiklar Länk till annan webbplats.

Regeringen har bestämt regler, miljökvalitetsnormer (MKN), för hur ren utomhusluften ska vara för att skydda både miljön och människors hälsa. Vissa av dessa regler är målvärden, vilket betyder att de är de idealiska nivåerna att sträva efter. Andra regler är gränsvärden, vilket innebär att de utgör den absolut högsta tillåtna nivån av luftföroreningar av till exempel partiklar (PM10) och kvävedioxid.

Det är kommunens ansvar att övervaka luftföroreningsnivåerna och se till att de ligger under de gränsvärden som har fastställts i reglerna. Om det uppstår överskridanden av gränsvärdena, måste kommunen vidta åtgärder för att minska föroreningarna.

Flera luftföroreningar har skadeverkan även under nivån för miljökvalitetsnormerna och därför måste halterna hållas så låga som möjligt. Miljökvalitetsmålet “Frisk luft” utgör det långsiktigt hållbara målet för nivåer av föroreningar i luften. Dessa halter är beräknade så att de inte ska kunna skada människor eller miljö. Miljökvalitetsmålets gränsvärden är betydligt lägre än de som utgör miljökvalitetsnormer och ställer genom detta högre krav på minskning av luftföroreningshalter.

WHO kom under 2021 med nya riktlinjer för luftkvalitet.
I de nya riktlinjerna rekommenderar WHO att det årliga medelvärdet för PM2,5-koncentrationen utomhus inte bör överstiga 5 µg/m3 och att det årliga medelvärdet för kvävedioxid inte överstiger 10 µg/m3. Riktlinjerna är rekommendationer till medlemsstaterna och inte juridiskt bindande, men ger ett viktigt underlag för arbetet med att minska luftföroreningarna och samtidigt ta itu med klimatförändringarna. De i Europa juridiskt bindande gränsvärdena (i Sverige miljökvalitetsnormer) för årliga medelvärden är 25 µg/m3 för PM2,5 och 40 µg/m3 kvävedioxid, medan Riksdagens långsiktiga miljömål för Frisk luft har preciserats av Regeringen till 10 µg/m3 för årsmedel av PM2,5 och 20 µg/m3 för årsmedel av kvävedioxid.

Senast uppdaterad: 12 juni 2023
Bygga, bo och miljö