Värmepump

Funderar du på att skaffa en värmepumpsanläggning som tar värme från berg, jord eller ytvatten? Då måste du göra en anmälan/ansökan till bygg- och miljöförvaltningen.

Det här behöver du göra - och tänka på

Anmälan/Ansökan

 • Lämna in anmälan minst 6 veckor före planerad byggstart.
 • Vänta på ett skriftligt beslut!
  Att påbörja/installera en värmepumpsanläggning utan anmälan/tillstånd är olagligt och belagt med miljösanktionsavgift.
 • Kontrollera att uppgifterna är korrekt ifyllda i ansökningsblanketten. Rätt uppgifter ger snababre handläggningstid.

Information till dig som vill installera värmepump med bergvärme Pdf, 275.7 kB.

Blankett - Anmälnings-/ansökningsblankett för bergvärme Pdf, 609.2 kB.

E-tjänst - anmälnings-/ansökningsblankett för bergvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som vill installera värmepump med jord- eller ytvattenvärme Pdf, 229.8 kB.

Blankett - Anmälnings-/ansökningsblankett för jordvärme eller ytvattenvärme (sjövärme) Pdf, 380.8 kB.

Blankett - Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 183.5 kB.

Situationsplan

 • En skalenlig karta/situationsplan i lämplig skala måste lämnas in tillsammans med ansökan. Kartunderlag kan beställas från Plan- och GIS-enheten, Söderhamns kommun. Kartan måste vara aktuell, dvs alla befintliga byggnader och intillliggande fastigheter ska visas.
  Blankett - Beställa underlag för situationsplan Pdf, 284.1 kB.

Grannyttrande

 • Dina grannar får ta del av dina planer. Bygg- och miljöförvaltningen skickar din anmälan/ansökan till de grannar som vi bedömer vara berörda av dina planer. Vem som kan anses vara berörd bedöms från fall till fall. Ett utskick för yttrande gör att det kan ta lite längre tid innan Du får ett beslut. Om Din fastighet ligger inom ett kommunalt vattenskyddsområde tar vi in synpunkter från Söderhamn NÄRA.

Regler och krav

 • Installation av värmepumpar kan medföra risker för miljön och därför ställer Bygg- och miljöförvaltningen krav på installationen. Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och finns uppställda i skriften Normbrunn -16.
 • Bygg- och miljönämnden ställer även krav på att företaget som borrar är certifierat enligt SP certifiering.
 • När värmepumpen ska repareras eller kompletteras kan ändringen innebära att du måste göra en ny anmälan/ansökan.

Skyddsavstånd

Innan grävning och borrning är det viktigt att kontrollera närhet till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar.

 • Avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter eftersom att marken runt borrhålet kyls ner. Borrhål som ligger för tätt stjäl energi från varandra.
 • Ej för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar.
  Ett borrhål som placeras för nära en vattentäkt och/eller ett enskilt avlopp kan påverka dricksvattnet i täkten. Därför är det vitkigt att du inte placerar borrhålet för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar
  Borrhålet bör placeras:
  • minst 20 meter från en grävd vattenbrun
  • minst 30 meter från en borrad vattenbrunn
  • minst 60 meter från vattentäkt som försörjer flera fastigheter med vatten
  • minst 100 meter beroende på hur många hushåll som använder samma vattentäkt
  • minst 30 meter från den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (tex infiltration eller markbädd)

Borrkax och vattenhantering

 • Borrkax är det material som kommer upp till markytan när man borrar. Borrkaxet måste renas innan överskottsvattnet kan släppas ut på en gräsmatta, grusplan eller annan markyta där vattnet kan infiltrera ner i marken igen. Överskottsvattnet bör inte släppas ut i dagvattenledningar eller vattendrag eftersom finkornigt material kan sätta igen ledningar. Utsläpp i sjöar och vattendrag kan medföra att känsliga växter och djur dör. Tänk också på att hålla avstånd till ditt enskilda avlopp när överskottsvattnet släpps ut.
 • Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella störningar som kan drabba omgivningen i samband med borrningen.

Risker

 • Håll ett avstånd på minst 4 meter från husgrunden för att minska risken för skador på grund och markmaterial under och runt grunden. Ventilationen kan ändras vid byte av värmesystem och i vissa fall kan risk för fuktskador uppstå. Om du har höga markradonvärden bör du ha täta rörgenomföringar in i huset.
 • Läckage av köldbärarvätska nära vattenbrunnar kan göra att du får smak- och luktförändringar på dricksvattnet. Naturvårdsverket och SGU rekommenderar etanolblandning framställd av ren etanol.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt kommunfullmäktiges taxa.

Gammal oljetank

Om du har en gammal oljecistern som ska tas ur bruk ska detta anmälas till bygg- och miljöförvaltningen på särskild blankett.

Luftvärmepump - inget tillstånd behövs

I Söderhamns kommun behövs inget tillstånd för att installera luftvärmepump, men tänk på att placera pumpen så att den inte bullrar och orsakar klagomål från grannarna.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Bygga, bo och miljö