Vedeldning

Att elda med ved är en del i det naturliga kretsloppet, men med fel teknik kan vedrök framförallt ge allvarliga hälsoeffekter.

Att andas in luft som är förorenad av vedrök påverkar i första hand astmatiker och personer med allergier men även personer med hjärtsjukdomar är en utsatt grupp. I en dåligt skött pannanläggning kan även höga halter av cancerframkallande ämnen följa med röken till omgivningen. Det är viktigt att vedeldning sker på bästa möjliga sätt annars finns risken att det kan bli begränsningar i rätten att elda. Så är fallet i många andra kommuner.

Tips för att bli en god vedeldare

Rätt vedeldningsteknik

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör torka minst ett år och förvaras under tak eller skyddas från fukt på annat sätt.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Elda med full effekt, det vill säga — håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Använd finhuggen torr ved för att skapa ett bra drag och en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte. Röken från skorstenen kan berätta hur förbränningen är.

Om röken är:

 • Svagt vit och genomskinlig, kommer det nästan enbart vattenånga ur skorstenen och förbränningen är bra. - Kompakt vit, är förbränningen bra men veden är allt för fuktig.
 • Mörk och illaluktande, är förbränningen ofullständig, troligen beroende på för liten lufttillförsel.
 • Gul, innehåller den tjära. Förbränningen är ofullständig, troligen beroende på för låg temperatur och för lite luft.

Tänk på att:

 • Du måste göra en anmälan för att installera en ny eldstad.
 • Öppna spisar och kaminer är enbart avsedda för trivseleldning och inte för uppvärmning av hela huset.
 • Vid byte av panna, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank och goda prestanda. Här finns förutom miljövinster även pengar att tjäna!
 • Följ noga tillverkarens, sotarens och bygg- och miljöförvaltningens anvisningar vid byte eller nyinstallation av pannanläggning.
 • Om din vedeldning medför olägenhet för människors hälsa kan det leda till eldningsförbud.

Ta hänsyn till dina grannar

 • Prata med grannarna och försäkra dig om att de inte störs av din vedeldning.
 • Undvik att att elda vid inversionstillfällen, d v s när luften är kallare vid marken än högre upp i luftlagren. Rökgaserna lägger sig då närmast marken.
 • Försök undvika att elda när vindriktningen ligger mot grannbebyggelse.
 • Avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Bygga, bo och miljö