Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse som ger exploatör ensamrätt att förhandla med kommunen under en begränsad tid om överlåtelse eller upplåtelse av markområde som kommunen äger.

Vi vill skapa möjligheter för framtida bostäder och verksamheter genom att peka ut större exploateringsområden i olika planprogram och fördjupade översiktsplaner.

Markanvisning kan ske genom olika metoder:

  • Direktanvisning
  • Anbud och tävling
  • Dialog
  • Anbud på pris

Samtliga metoder mynnar ut i att kommunen bestämmer vem som ska få bygga och inleder slutförhandlingar. Därefter upprättas ett markanvisningsavtal.

Markanvisning utan detaljplan: Kommunen och exploatören samverkar därefter i detaljplanearbete och för genomförande av detaljplanen. Det finns kommunal mark med varierande ”mognadsgrad” i planarbetet som kan vara av intresse för en exploatör.

Markanvisning med detaljplan: Det finns redan detaljplanelagt område för bostader och industri/ handel. Dessa markanvisas och därefter försäljs till marknadsmässigt pris enligt värdering. Aktuella fastigheter kan i särskilda fall upplåtas med tomträtt.

Här visas projekt som vi planerar lämna ut för markanvisning.

Här visas mark som är under markanvisning.

Tälje 3:2

Anvisning sker genom att intressenter lämnar anbud på pris. Området utgörs i sin helhet av den kommunägda fastigheten Tälje 3:2 om 6 800 kvm och är detaljplanelad. Marken utgöras av två fastigheter var av ca 3 380 kvm vardera. Anbudstiden är till 30 september 2022. Utvärdering och dialog med intressenter pågår.

Inbjudan markanvisning Tälje 3:2 Pdf, 649.7 kB.

Detaljplan Pdf, 435.4 kB.

Riktlinjer för markanvisning

Läs om hur vi arbetar med markanvisning och vilka villkor som gäller:
Markpolicy, riktlinjer för exploatering och förvaltning av kommunal mark Pdf, 618.2 kB.

Kontakta oss om kommunal mark

Det finns kommunal mark med varierande ”mognadsgrad” i planarbetet som kan vara av intresse för en exploatör. Kontakta oss gärna om dina behov av mark.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bygga, bo och miljö