Översiktsplan - så utvecklar vi Söderhamn till en attraktiv och hållbar kommun

Översiktsplanen för Söderhamn blickar mot år 2040 och är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den är ett planeringsunderlag för framtiden, ett avstamp för underliggande planer och program.

Översiktsplanen blickar drygt två decennier framåt, till år 2040, och vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och har gjorts mer detaljerad för tätorter och andra delområden.

Samråd och hållbarhetsbedömning har varit viktiga delar i vår process för att ta fram en översiktsplan. De övergripande målen är att Söderhamn ska vara en jämlik kommun som kan erbjuda attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med god regional tillgänglighet.

Hållbart i fokus

Genom att hushålla med våra naturresurser och agera mer energieffektivt ska kommunen bli klimatneutral och mer motståndskraftig mot påfrestningar i miljön. Landsbygden ska erbjuda levande lokalsamhällen och Söderhamns stad en urban småstadskänsla.

År 2040 är det fler som vistas i Söderhamns kommun. Söderhamn har en balanserad befolkningsstruktur med äldre, unga och vuxna. Här vill människor leva och verka, här trivs besökare!

Här finns samtliga bilagor till översiktsplanen.

Medborgardialoger utgjorde en del av underlaget till översiktsplanen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga_Sammanfattning av ortsdialog 2017.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2018-11-30 12.06
Bilaga_Rapport sommarturnén 2016.pdf Pdf, 897.8 kB. 897.8 kB 2018-11-30 12.06

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Söderhamns kommun har pekat ut 18 strategiska platser inom strandnära läge för att stimulera landsbygdsutveckling i form av näringsverksamheter, bostadsbebyggelse och
turiständamål. LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan.

Frågor och svar om översiktsplan

I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan. En översiktsplan är kommunens samlade strategi för att använda, utveckla och bevara mark, vatten och bebyggelse. Översiktsplanen är också kommunens verksamhetsövergripande visionsdokument.

Översiktsplanenen ger en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder beslut här och nu. Det betyder att den måste vara strategisk, långsiktig och samtidigt så pass konkret att den fungerar som styrdokument för handläggning av till exempel detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Översiktsplanen är vägledande för att styra och leda områdesbaserad planering samt ge en gemensam riktning för fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller bygglov. Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument, som sektorsvisa program, riktlinjer och handlingsplaner.

Det är en lång process att ta fram en ny översiktsplan, i Söderhamn har vi arbetat så här:

Steg 1: Tidig dialog
Våren och sommaren 2016 genomfördes olika former av tidig dialog. Runtom i kommunen genomfördes tolv ortsdialoger samt en sommarturné som riktades mot specifika målgrupper och det fanns möjlighet att lämna idéer och förslag via webben.

Steg 2: Förslag tas fram
Kommunen tar fram ett förslag på ny översiktsplan, parallellt med en hållbarhetsbedömning där förslaget analyseras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser utifrån FN:s globala mål.

Steg 3: Tyck till – förslaget var öppet för samråd
Mellan november 2017 och mars 2018 kunde du tycka till om planförslaget, då det var öppet för samråd.

Steg 4: Sammanställning och chans att yttra sig igen
Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och justeras till ett förbättrat förslag. Därefter går nya förslaget av översiktsplanen ut på granskning. Den avslutades i december 2019.

Steg 5: Beslut
Politiskt beslut i kommunfullmäktige ÖP 26 oktober 2020 och LIS-planen 22 februari 2021.

I översiktsplanen är siktet inställt på år 2040, planen uppdateras och förnyas löpande.

Senast uppdaterad: 25 februari 2024
Bygga, bo och miljö