Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att du som elev ska ha en god hälsa och den finns till för dig. I elevhälsans team ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Elevhälsans uppdrag är att vara ett stöd och hjälpa dig att skapa en bra miljö i skolan. En förutsättning för att du utvecklas, få rätt förutsättningar för inlärning och når utbildningens mål är att du trivs och mår bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa.

Elevhälsan samverkar med Primärvården, Barn- och ungdomsmedicinska mottagning, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Logopedmottagningen och med andra förvaltningar inom Söderhamns kommun.

Teamet hos elevhälsan

De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i team på skolan.

Skolsköterskor och skolläkare arbetar med Elevhälsans medicinska insats (EMI). Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och vi erbjuder dig regelbundna hälsobesök enligt nationella riktlinjer för att följa din utveckling och hälsa.

Vi har sekretess och tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vi erbjuder dig vaccinationer enligt smittskyddslagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Skolläkarbesök bokar du via din skolsköterska.

Skolkuratorn kan du vända dig till om du känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj eller om du känner oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge dig stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolkuratorn finns där för dig och erbjuder stödsamtal. Skolkuratorn kan även erbjuda stöd i grupp, i klass eller till andra viktiga personer i din närhet.

Skolkuratorn är sakkunnig inom socialtjänstlagen och skolkurators fokus är din relation till din omgivning, familj, skola och arbetar med förebyggande och stödjande insatser till dig som elev, vårdnadshavare och medarbetare. På rektors uppdrag kan kurator genomföra skolsociala utredningar.

Skolpsykologens viktigaste uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och bidra med kunskap för en optimal utveckling i skolan.

Skolpsykolog arbetar kring din inlärningssituation och psykisk hälsa med stöd till lärare och andra medarbetare. På uppdrag av rektor kan skolpsykologen genomföra utredningar av dig som elev.

Om du, som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare eller rektor.

Specialpedagogen arbetar med dig och dina lärare för att du ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om du har svårigheter i ditt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en bedömning som ska ge en bild av vilken hjälp just du behöver.

Specialpedagogen har en fördjupad kunskap inom pedagogisk forskning, utvärderings- och förändringsarbete samt kunskaper om olika funktionshinder. Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande.

Skolans specialpedagog arbetar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Specialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam och har uppdraget att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakta elevhälsan på den skola du går på

När du som elev eller vårdnadshavare behöver extra stöd ska du kontakta elevhälsan på den skola du går på.

Det är alltid rektorn som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola.

1177.se

Svar på många frågor som rör din hälsa hittar du på vårdguidens sida, 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024