Sju strategier för visionen

Genom att målmedvetet fokusera på sju strategier når vi vår vision för Söderhamn.

Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling

Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling genom att skapa mötesplatser där människors initiativkraft inom olika områden tas tillvara. Förenkla och underlätta möjligheterna att starta och utveckla företag. Låt innovationstänkande och entreprenörskap genomsyra alla utbildningsnivåer, nätverk och det kommunala utvecklingsarbetet.

Vidareutveckla det lärande Söderhamn

Lärande är den viktigaste inspirationskällan och drivkraften för engagemang, nyskapande och utveckling. Det livslånga lärandet leder till att individer utvecklas, får jobb och bidrar till tillväxt. I Söderhamn får individer och företag tillgång till utbildning och lärande, som bestäms av deras behov och förutsättningar.

Utveckla attraktiva livsmiljöer

Söderhamns rika natur erbjuder stora möjligheter till ett varierat boende och ett rikt friluftsliv.  En genuin stadsmiljö, en levande landsbygd och skärgård gör Söderhamn till en attraktiv boendeort. Kommunen ska dra nytta av dessa tillgångar genom att tillskapa byggbara attraktiva tomter och hushålla med mark genom avveckling och förnyelse. Boendemiljöerna ska möta olika gruppers behov. Balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder ska eftersträvas.

Riv murar och bygg broar

Öppenhet, kreativitet och engagemang behövs för att Söderhamn skall kunna skapa sin framtid i en globaliserad och föränderlig värld. Kommunen och söderhamnarna finner gränsöverskridande lösningar som möter skiftande behov och snabba förändringar. Tillsammans med övriga Hälsingekommuner och regioner skapas kreativa och flexibla lösningar på gemensamma utmaningar. Söderhamn ska vara en drivande kraft i detta samarbete.

Fokusera på möten mellan människor

Det är när människor möts som det händer. Genom att skapa forum för dialoger utvecklas både människor och samhälle. Dialogen bidrar även till att forma ett tryggt och säkert Söderhamn.

Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv

Söderhamn har ett rikt kultur- och föreningsliv som är en viktig attraktionskraft när människor väljer boendeort. Kraftsamla runt kultur- och föreningslivet och utveckla samarbete mellan olika aktörer för att göra Söderhamn unikt.

Synliggör framstegen

Genom att synliggöra alla de åtgärder och aktiviteter som görs bygger vi en alltmer positiv attityd till hela Söderhamn. Vi vill lyfta fram goda exempel från hela kommunen för att stärka vår gemenskap.

Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Kommun och politik