Dödsfall och begravning

När en person har avlidit är det många saker att ordna med. Här kan du läsa mer om borgerlig begravning och dödsboanmälan.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om utformning eller vem som får förrätta den.

Vill du att kommunens begravningsförrättare ska utföra begravningsceremoni? Välkommen att kontakta Rådhusets kansli eller prata med din begravningsbyrå.

Kommunens begravningsförrättare:
Birgitta Tapper, Eva Östlin och Annika Persson

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras.
Dödsboanmälan upprättas av Arbetsmarknads- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning

Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Hur går det till att göra en dödsboanmälan?

Anmälan om dödsfallet sker till Socialnämnden på den ort som den avlidne var bosatt, för folkbokförda i Söderhamns kommun gäller alltså sektor Välfärd.

Anmälan bör göras inom 2 månader efter dödsfallet. Då börjar vi göra en boutredning. Den ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror, samt värdet av lösöret. Vid prövningen om dödsboanmälan kan ske tas inte hänsyn till den avlidnes skulder. Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Huvudregeln är att vi gör ett besök i den avlidnes bostad.

Huvudregeln är att vi gör ett besök i den avlidnes bostad.

Dödsbodelägare är skyldig att inlämna följande uppgifter till sektor Välfärd:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning (från Skatteverket)
  • Uppgifter om tillgångar såsom bankmedel, kontanter, aktier/obligationer, försäkringar, pension, lön, A-kassa, överskjutande skatt, bil/MC/husvagn, och bostadsrätt.
  • Uppgifter om utgifter såsom faktura på begravningskostnad, gravvård (gravsten), förtäring/minnesstund, samt övriga obetalda räkningar och skulder (hyra, el, telefon, m.m).

Alla skulder avskrivs i samband med dödsfall om dödsboet saknar tillgångar - utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman.
Du meddelar fordringsägarna att det saknas medel i dödsboet när fakturorna kommer, t.ex el, telefon, TV-licens, hyra, hemtjänst. När dödsboanmälan är klar skickar vi originalet till Skatteverket i Härnösand och en kopia till dig. Du skickar sedan en kopia till respektive fordringsägare varpå skulderna avskrivs. 

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan företrädare för dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max 50% av basbeloppet. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet vid dödsdatum.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fastställt en norm för begravningskostnader.

De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd vid en begravning är följande: kista/urna, begravningsbyråns kostnader, gravrätt, en dödsannons i en tidning, kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätter Arbetsmarknads- och socialnämnden att detta används), begravningskaffe, samt sten och inskription. De kostnader som Arbetsmarknads- och socialnämnden inte ersätter är tackannons, de anhörigas handbuketter, middag, solist, framtida vård av grav, samt begravning utanför Sverige.

Du som är anhörig behöver inte ta kontakt med sektor Välfärd före begravningen om kostnaderna ryms inom dödsboet.

Ta gärna kontakt med olika begravningsbyråer för att få kostnadsförslag. Om kostnaderna, vilka skall vara skäliga, dvs stå i rimlig proportion till den avlidnes förhållanden, ej täcks av dödsbodelägarna bör kontakt ha tagits med sektor Välfärd innan tjänsterna beställts.

Har du frågor?

Vänd dig till din begravningsbyrå eller till sektor Välfärd.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Omsorg och stöd