Beroende och missbruk

Bild

Har du, eller har du någon anhörig som har beroendeproblem?
Det kan gälla missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Om du är orolig för någon i din omgivning, eller om du själv behöver hjälp, kan du vända dig till oss på socialtjänstens vuxenenhet eller Söderhamns Beroendecentrum.

All personal som arbetar inom socialtjänsten har sekretess och det är bara den personal som berörs av ditt ärende som har rätt att ta del av den information som finns i ditt ärende.

Vi kan erbjuda information, rådgivning och behandling:

Stöd till dig som har beroendeproblem

När du kontaktar oss får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som kan erbjudas dig. Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en socialsekreterare att göra en biståndsutredning och därefter fatta ett beslut.

Spelberoende

Om du enkom har spelberoende utan att samtidigt ha problem med alkohol och/eller narkotika, vänder du dig till Region Gävleborg.
Spelberoende - 1177.se Länk till annan webbplats.

Utredning hos socialtjänstens vuxenenhet

Socialsekreterare på vuxenenheten utreder och bedömer ditt behov av stöd och vård. Om du önskar någon form av behandling gör vi först en utredning. Utredningen baseras på ASI (Addiction Severity Index) som är en metod där du och socialsekreteraren som handlägger ditt ärende tillsammans kartlägger din situation.

Behandling - bifall eller avslag?

När utredningen är färdig får du ett beslut på din ansökan – ett bifall eller ett avslag.
Bifall innebär att du beviljas stöd-/vårdinsatser, ett avslag innebär att du inte får det stöd du ansökt om. Du kan alltid överklaga ett avslagsbeslut och instruktioner om hur du gör det följer med beslutet.

Ansök om behandling

Kontakta vuxenenheten via telefon eller vår e-tjänst

Stöd till anhöriga

Även anhöriga erbjuds stöd hos Beroendecentrum. Stöd till anhöriga är utan biståndsbeslut, anhöriga kan direkt vända sig till anhörigkonsulent på Beroendecentrum. Vi har en anhöriggrupp enligt CRAFT. CRAFT är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Service till arbetsgivare

Beroendecentrum erbjuder även stöd till arbetsgivare. Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för anställda i samband med missbruk. Ring Kundtjänst 0270-750 00 och fråga efter Beroendecentrum.

Söderhamns Beroendecentrum

Söderhamns Beroendecentrum ger stöd till vuxna från 18 år. Du kan vända dig till oss om du har frågor kring, eller oro för ditt eget bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, eller spel om pengar. Vi finns också till för anhöriga, arbetsgivare och andra som känner oro för eller påverkas av någons missbruk.

Söderhamns Beroendecentrum drivs i samarbete mellan Söderhamns kommun och Region Gävleborg:

 • Region Gävleborg hjälper dig med bland annat rådgivning, medicinsk nedtrappning/abstinensbehandling, läkarkontakt, kartläggning av bruk, missbruk och beroende. Kontakta Region Gävleborg på telefonnummer 0270-770 31.
 • Söderhamns kommun erbjuder information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel, eller spel om pengar.

 • Rådgivning
 • Individuella samtal
 • MI (Motiverandesamtal)
 • Enskild behandling
 • Motivationsgrupp
 • Gruppbehandling på heltid enligt 12-stegsmodell
 • Återfallsprevention
 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • HAP-programmet (Haschavvänjningsprogrammet)
 • Spelberoendebehandling (om pengar)
 • CRAFT (Anhöriggrupp)

Riskbruk och missbruk barn och ungdom

Har du frågor eller oro gällande riskbruk eller missbruk gällande barn och ungdom kan du vända dig till Förebyggande enheten eller Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Kontakta Kundtjänst 0270-750 00, de lotsar dig till rätt person.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Omsorg och stöd