Medarbetare

درباره ویب سایت

همکاران ما در تهیه وتنظیم این ویب سایت از چپ به راست.
صف اول: Dawit Tsada و Firas Farzat و Arwa Abbas
صف دوم: Emad Hamdo وEdinah Masanga و Sahro Hussein

صف سوم: Merhawi Sium و Mohammad Yousuf و Robel Ghanne و Abdi Ahmed

صف آخر: Omar Sharmaarke و Nicklas Johansson


 

این ویب سایت ترتیب داذه شده است برای اینکه شما منحیث افرا د تازه وارد ازین طریق به آسان ترین وجه ممکن همدیگررا درشهرسودیرهامن بازدید و ملاقات کنید.

هدف ما این است که شما سریعتربه اطلاعات مورد نیاز تان دست پیدا کنید، دراین صورت شما میتوانید برای دست یافتن به اطلاعات مورد نظر تان ازکامپیوتر، آیپد یا تلیفون موبایل استفاده کنید.

این ویب سایت به همکاری وکمک افراد تازه وارد تهیه برای استفاده شما وآماده شده است.

در ویب سایت پیدا کنید

برای پیدا کردن هرآن چه که شما دنبال آن هستید، با استفاده از پنج رشته اطلاعات محلی ما حرکت کنید.

علاوه بر اطلاعات محلی، در زیرهر موضوع نیز لینک های مرتبط با سایت های دیگر نیز وجود دارد.

تمام متن های موجود درسایت در شش زبان مختلف سویدنی، انگلیسی، عربی، دری، سومالیایی، تگرینیایی، در دستریس است.

برای انتخاب زبان نخست برروی نماد دایره شکل زرد رنگ کلیک نموده زبان مورد نظر تانرا انتخاب کنید.

شما میتوانید از طریق کلیک نمودن بروی (شیشه زره بین شکل) اطلاعات را به زبان خود جستجو کنید.

ترجمه

همه متن های ترجمه شده: توسط افرادیکه درResurscentrum فعالیت داشته یا اینکه حضوردارد تهیه ترتیب شده است.

ممکن است ترجمه بطور صد درصد صحیح نباشد وتنها متن سویدنی در

informationsoderhamn.se به عنوان متن رسمی در نظر گرفته شده است.