Eldstad och rökkanal

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till kommunen. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan (golvskydd till kamin)
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

 • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets
 • Byte eller ändring av skorsten
 • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Anmäl om installation eller ändring av eldstad, skorsten eller rökkanal

Anmälan görs på särskild blankett - Anmälan om eldstad/rökkanal Pdf, 369.2 kB.
eller via e-tjänsten Länk till annan webbplats. och ska innehålla:

 • Planritning 1:100 (visa placeringen av eldstaden i byggnaden)
 • Förslag till kontrollplan (vilka kontroller du ska utföra)
 • Fasadritning 1:100 (visa placering och höjd på den nya skorstenen över nock. Krävs ej om befintlig skorsten ska användas.)
 • Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal.

Anmälan mejlas till vårt diarium Samhallsservicenamnden@soderhamn.se
Skicka gärna varje dokument/bilaga som en separat PDF-fil.

Du kan även skicka in din anmälan per post till:

Söderhamns kommun
Sektor samhällsservice
Tillsyn och prövning
826 80 Söderhamn

Byggherren är ansvarig för att regelverket följs

Byggherren (ofta densamma som sökande) är ansvarig för att Boverkets byggregler följs. Reglerna innebär bland annat också att det inte får uppstå risk för brand- och gasspridning. Det är viktigt att monteringen sker enligt fabrikantens anvisningar, att det finnas godkända och säkra takskyddsanordningar m.m.

Rökkanalens placering och utformning kan kräva bygglov

Det är bra om rökkanalen placeras nära nocken eller takets högsta punkt. Utseendet på huset kan annars förändras rejält och innebär en fasadförändring, som kan kräva bygglov. Rökkanalen ska monteras 1 meter över tak där den kommer upp och aldrig lägre än nockhöjd.

Startbesked

När du anmält ärendet, lämnat in förslag till kontrollplan samt ritningar måste du invänta ett startbesked. Först när du fått startbesked har du rätt att påbörja installationen av eldstaden. Om du påbörjar installationen utan startbesked kan Samhällsservicenämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).

Startbeskedet fungerar som ett klartecken att du som byggherre har påvisat i din kontrollplan och inlämnade ritningar att installationen kommer följa Boverkets byggregler med avseende på bland annat brandsäkerhet och taksäkerhet.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd kan du låta en utbildad skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig besikta installationen. Protokollet från besiktningen skickar du in till Samhällsservicenämnden.

Slutbesked

Eldstaden/rökkanalen får börja användas när Samhällsservicenämnden har utfärdat ett slutbesked, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Information om vilka handlingar som krävs för ett slutbesked får du med i startbeskedet. Skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll tillsammans med signerad fastställd kontrollplan är vanligtvis de dokument som lämnas in inför ett slutbesked.

När fastställda dokument enligt startbeskedet har lämnats in och inte några brister påvisats utfärdas ett slutbesked och du får börja använda eldstaden/rökkanalen.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Bygga, bo och miljö