Bygglov

Bygglov krävs i normala fall om du bland annat ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller väsentligt ändra en byggnads användningssätt samt vid vissa fasad- eller takändringar

Bygglov eller anmälningsplikt?

Bygglov behöver du söka för att Samhällsservicenämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler. Beroende på om området där du ska bygga är detaljplanerat, ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse gäller olika regler.
Du kan behöva göra en anmälan när inte bygglov krävs. Läs mer under Anmälningsplikt

Rådgivning av bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare har telefontid för rådgivning varje helgfri vardag kl. 08.00-09.30. Bygglovshandläggarna nås via kommunens Kundtjänst på 0270-750 00.

 • Nybyggnad.
 • Om- och tillbyggnad.
 • Väsentligt ändrad användning av en byggnad.
 • Att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan. Undantag finns för en- och tvåbostadshus.
 • Vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner).
 • Att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning inom detaljplan. Tillstånd kan krävas utanför detaljplan.

Strandskyddsdispens

Om din planerade byggnation är placerad inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) ifrån strandlinjen så måste du även ansöka om en strandskyddsdispens. Vi rekommenderar starkt att du söker strandskyddsdispens före du ansöker om bygglov.
Mer information om strandskydd.

Bygglovsansökan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du måste lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra. Om din ansökan inte är komplett kan inte bygglovsavdelningen på Sektor Samhällsservice behandla den, du kommer då att få ett föreläggande om att komplettera ansökan.

De handlingar du måste lämna in är:

En bygglovansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.
Det ska framgå vilken fastighet det gäller, vem som är byggherre och fastighetsägare, samt vilken åtgärd som du ska göra. 

Bygglov, marklov och rivningslov - ansökningsblankett Pdf, 629.8 kB.

Fasadritningar, planritningar och sektionsritningar ska inlämnas i skala 1:100. Det spelar ingen roll om de är hand- eller datorritade. Det viktiga är att de är tydliga, i skala och måttsatta. 
Fasadritningar visar husets yttre utformning från alla väderstreck. På
ritningarna ska du rita in befintliga och blivande marklinjer. Det vill säga vilken nivå marken har och kommer att få runt byggnaden. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.
Planritningar ska visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen ska vara måttsatt och i skala. Sektionsritningen är ett tvärsnitt genom huset i skala.

En lämplig skala för situationsplan är 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska redovisa samtliga befintliga byggnaders placering på fastigheten, och ge en tydligare bild av hur det ser ut på platsen. Avståndet till närmaste granne och till andra gränser ska anges på situationsplanen. De flesta åtgärde bör inte göras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. I vissa fall kan det även krävas en nybyggnadskarta där befintliga och nya markhöjder redovisas.
E-tjänst - beställning av underlag för situationsplan Länk till annan webbplats.

I nästan alla bygglov ska det finnas en kontrollplan. Syftet med kontrollplanen är att redovisa vilka egenkontroller som byggherren ska göra. På så sätt kan Samhällsservicenämnden bedöma om projektet uppfyller de krav som ställs i Plan- och bygglagen. Kontrollplanen är också ett stöd för dig som byggherre då du får en överblick över vilka krav som ska uppfyllas i bygget och hur eventuella risker ska hanteras. Exempelvis kan kontrollplanen redovisa hur grundläggning, fuktskydd, dränering och bärande stomme blir utfört så att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Ett förslag till kontrollplan ska redovisas senast i samband med startbeskedet. För enklare byggprojekt ges startbesked i samband med bygglovet, det är därför viktigt att du redan i ansökan om bygglov skickar med ett förslag till kontrollplan.

Om du har anlitat en byggfirma så brukar de kunna hjälpa dig med kontrollplanen, det finns dessutom företag som specialiserat sig på att ta fram kontrollplaner åt privatpersoner. Du kan även använda dig av en färdig mall och anpassa efter ditt bygge.

Mall för kontrollplan Pdf, 80.2 kB.

Läs mer om kontrollplaner på Boverkets Kunskapsbank. Länk till annan webbplats.

En certifierad kontrollansvarig kan krävas.
Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig (t.ex. mindre byggnader som små förråd, enkla garage och carports och mindre tillbyggnader.)

Hitta certifierad kontrollansvarig

Kontrollansvarg hos byggherre

Du som byggherre anmäler din kontrollansvarige i samband med ansökan om lov. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett lämpligt förslag till kontrollplan och att Boverkets byggregler, andra bestämmelser och eventuella villkor i beviljat bygglov och startbesked följs. Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid Samhällsservicenämndens arbetsplatsbesök.

Samhällesservicenämnden som kontrollansvarig

Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan Samhällsservicenämnden i flertalet fall inte besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan.

Anmäl kontrollansvarig

Blankett - anmälan om kontrollansvarig Pdf, 412.7 kB.

Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte?
Kontakta kommunens Bygglovsavdelning på Sektor Samhällsservice.

Skicka in handlingarna till Samhällsservicenämndens diarium

Du kan skicka handlingarna per e-post, eller vanlig post,
eller lämna dem i postlådan på Kungsgatan 6 i Söderhamn.

 • E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se.
  Bifoga gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.
 • Post: Enheten för tillsyn och prövning, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
 • Besöksadress: Kungsgatan 6

När du har fått bygglov

Att få ett bygglov är första steget i processen, beroende på hur omfattande ditt byggprojekt är kan det krävas ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök. Informationen om vad som gäller i ditt ärende framgår av beslutet.

I mer komplicerade projekt hålls ett tekniskt samråd innan startbesked beviljas. Till det tekniska samrådet kallas byggherren och kontrollansvariga. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och andra handlingar som du lämnat in. Dessutom beslutas om vilka platsbesök som Samhällsservicenämnden ska göra på ditt bygge, samt om du behöver lämna in några ytterligare handlingar inför startbesked. Det tekniska samrådet dokumenteras skriftligt.

I enklare ärenden så ger startbesked samtidigt som bygglov. Om startbesked ingår i ditt bygglov framgår av beslutet du har fått (Bygglov med startbesked eller enbart Bygglov). I startbeskedet fastställs din kontrollplan och eventuella villkor för bygget.

För byggprojekt som kräver tekniskt samråd så ska Samhällsservicenämnden. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar bygglovshandläggaren eller byggnadsinspektören bygget och hur kontrollplanen följs. Arbetsplats behövs inte alltid, det framgår av protokollet ifrån det tekniska samrådet om arbetsplatsbesök ska göras eller inte. Arbetsplatsbesöket dokumenteras skriftligt.

När byggnationen närmar sig sitt slut, kallar Samhällsservicenämnden till ett slutsamråd. Slutsamrådet sker normalt på byggarbetsplatsen.
Under slutsamrådet diskuteras utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och det sker även en genomgång av kontrollplanen. Vad som framkommit vid slutsamrådet ligger till grund för utfärdande av slutbesked.

Slutbesked

När du har färdigställt bygget ska du ansöka om slutbesked. I slutbeskedet visar du att bygget är färdigställt och att de villkor som beslöts i startbeskedet är uppfyllda. Som underlag ska du skicka in den verifierade (påskrivna) kontrollplanen samt eventuella andra dokument som beslutats om i startbeskedet. Notera att grundregeln är att du inte får ta byggnaden i bruk innan slutbesked har utfärdats. I vissa fall beslutar Samhällsservicenämnden dock att du får ta börja använda byggnaden innan slutbesked är utfärdad. Detta framgår i ditt bygglov.

Om du behöver göra kompletterande åtgärder, exempelvis en radonmätning, så kan du få ett tillfälligt – intermistiskt – slutbesked som gäller fram tills att du har gjort åtgärden. Detta gäller även om det finns mindre brister i bygget. Ett slutbesked ska utfärdas inom fem år ifrån det att bygglovet beviljades.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Bygga, bo och miljö