Strandskydd

Strandskyddet gäller längs alla sjöar och vattendrag samt längs med kusten och i skärgården. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten, för djur- och växtliv.

Det generella strandskyddet gäller 100 meter ifrån strandlinjen vid normalvattenstånd. Inom detta område, strandskyddszonen, är det förbjudet att

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Utökat strandskydd

Vissa platser i kommunen omfattas av ett utökat strandskydd om 300 meter ifrån strandlinjen vid normalvattenstånd. Inom dessa områden finns höga naturvärden eller värden för friluftslivet. Områden som omfattas av utökat strandskydd är:

 • Klacksöarna
 • Prästgrundet
 • Stålnäset
 • Åsbacka
 • Stenö-Lilljungfrun-Enskär
 • Axmar naturreservat och Tupparna

Dispens ifrån strandskyddet

Om du vill utgöra åtgärder inom strandskyddszonen så måste du ansöka om en dispens (undantag ifrån förbudet). Samhällsservicenämnden gör då en prövning om det är möjligt att bevilja dispens för din åtgärd. Det finns sex stycken skäl att upphäva strandskyddet, om din åtgärd inte uppfyller kraven för minst ett skäl så kan du inte få dispens.

De sex skäl som kan användas för att bevilja dispens är

 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
 • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Lagstiftningen kring strandskydd är medvetet restriktiv, det räknas till exempel inte som ett särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Ansök om dispens

I ditt underlag för ansökan ska minst följande ingå:

I vissa fall krävs det även fasadritningar, om detta krävs i ditt fall så kommer Samhällsservicenämnden att skicka en begäran där du kompletterar din ansökan med dessa handlingar.

Skicka in handlingarna till Samhällsservicenämndens diarium

Du kan skicka handlingarna per e-post, eller vanlig post,
eller lämna dem i postlådan på Kungsgatan 6 i Söderhamn.

 • E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se.
  Bifoga gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.
 • Post: Enheten för tillsyn och prövning, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
 • Besöksadress: Kungsgatan 6

Kostnad för ansökan om dispens

 • Nyetablering eller större ändring 11 800 kronor.
 • Åtgärd inom etablerad tomt 6 900 kronor.
 • Enkel åtgärd 4 300 kronor.

Överklagan

Beslut om strandskyddsdispenser kan överklagas av Länsstyrelsen Gävleborg samt av vissa föreningar, exempelvis Naturskyddsföreningen. Om en dispens överklagas behandlas den av Länsstyrelsen Gävleborg som kan besluta om att upphäva dispensen.

Anmäla vattenverksamhet

Vissa åtgärder kräver även anmälan för vattenverksamhet, exempelvis om man utför arbeten i vatten i samband med anläggande av brygga, muddringsarbeten m.m.
En sådan anmälan görs till Länsstyrelsen i Gävleborg. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Bygga, bo och miljö