Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Kommunen har tillsyn över många olika aspekter av byggprojekt och befintliga byggnader. Tillsyn är en granskning av åtgärder och projekt som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god byggd miljö genom att säkerställa att gällande lager och regler följs. Bland de områden som kommunen bedriver tillsyn över finns

  • Olovligt uppförda byggnadsverk (så kallade svartbyggen).
  • Ovårdade och förfallna tomter och byggnader.
  • Hissar och motordrivna anläggningar.
  • Ventilation i byggnader.

Lämna klagomål via e-tjänst

Söderhamns kommun erbjuder en e-tjänst för att lämna klagomål på områden som kommunen har tillsyn över.
E-tjänsten - lämna klagomål på områden som kommunen har tillsyn över Länk till annan webbplats.

Kommunen har också tillsyn som hanteras enligt lagen Miljöbalken, detta gäller exempelvis brott mot strandskyddet, buller, fukt eller mögel i byggnader med mera. Du kan använda samma e-tjänst som ovan för att lämna klagomål på områden som faller under Miljöbalken.

Sanktionsavgifter

I nästan alla fall där en överträdelse har skett är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift. Kommunen är skyldig att ta ut avgiften och avgiftens storlek bestäms av staten.

Information på Boverket.se om sanktionsavgiftens storlek Länk till annan webbplats.

Föreläggande

I vissa fall kan kommunen ge en fastighetsägare eller byggherre ett föreläggande. Det betyder att en ändring eller åtgärd ska genomföras, ofta är föreläggandet kopplat till ett vite (böter). Exempelvis kan kommunen förelägga att en byggnad ska rivas.

Förbud

Kommunen kan besluta att utfärda förbud mot arbete i pågående byggnads-, rivnings- eller markarbete eller förbjuda användning av en byggnad.

Senast uppdaterad: 5 januari 2024
Bygga, bo och miljö