Anmälningsplikt

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Handläggning av en anmälan är densamma som för ett bygglov med undantaget att inget beslut om lov tas. Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, det vill säga den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig.

 • du uppför eller bygger till ett Attefallshus.
 • du ändrar en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.
 • gör en mindre tillbyggnad på högst 15 m² på en- och tvåbostadshus.
 • du bygger takkupor på ett en- och tvåbostadshus.
 • du ändrar en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs.
 • du installerar eller gör en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • du gör en installation eller väsentligt ändrar en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • du inreder ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • du river en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan.
 • du gör en ändring av en byggnad så det väsentligt påverkar brandskyddet.
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • du gör en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk.

När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygglovsavledningen på Sektor Samhällsservice för mer information.

Om du ska installera en eldstad och/eller rökkanal ska du läsa under ”eldstad och rökkanal” för att se vad du behöver skicka in för handlingar.

Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium Samhallsservicenamnden@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

I vissa fall krävs bygglov

I vissa fall krävs det ett bygglov trots att åtgärden vanligtvis endast kräver en anmälan. Detta gäller bland annat om:

 • Det gäller en ny- eller tillbyggnad närmare än 4,5 meter mot allmän platsmark (kommunalt ägda gator, cykelbanor, parker och liknande).
 • Fastigheten är belägen inom ett område med förhöjd bygglovsplikt.
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Bygga, bo och miljö