Förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov, kan du första söka förhandsbesked för att i ett tidigt skede få reda på om det överhuvud taget är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering, särskilt där möjligheterna att få lov är svårbedömda. Ett förhandsbesked svarar i huvudsak på om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Du behöver ändå ansöka om bygglov när det är dags att förverkliga planerna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beskedet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Ansök om förhandsbesked

Samhallsservicenamnden@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilaga som en separat
PDF-fil.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023
Bygga, bo och miljö