Förhöjd bygglovsplikt i vissa områden

Inom vissa områden gäller en förhöjd bygglovsplikt, detta innebär att utöver åtgärder som normalt kräver bygglov så måste du även söka bygglov för fler åtgärder. Exempelvis omfärgning eller yttre underhåll. Det kan även handla om att vissa detaljer ska underhållas på ett särskilt sätt eller att det krävs tillstånd för att fälla vissa träd. Exakt vad som kräver bygglov ser du under respektive område.

Syftet med förhöjd bygglovsplikt är att säkerställa kulturmiljöer från att förvanskas eller förstöras. Ärenden som berörs av utökad bygglovsplikt är kostnadsfria.

Utökat bygglovsplikt gäller för Asta by, anledningen är att gården Anders-Erik ingår i världsarvet Hälsingegårdarna. Byn representerar en tidstypisk miljö, representativ för Hälsingland. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:402 som vann laga kraft 2006-05-11. På plankartan nedan ser du det område som omfattas av den utökade bygglovsplikten. Utöver åtgärder som normalt kräver bygglov så måste du även söka lov för:

 • Färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende
 • Göra mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus samt uppföra komplementbyggnader, murar eller plank till en- eller tvåbostadshus
 • Uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • Riva byggnader eller del av byggnader

Den förhöjda bygglovsplikten regleras i områdesbestämmelse Sa:108. På plankartan nedan ser du det område som omfattas av den utökade bygglovsplikten.

Planbeskrivning I:402 Asta by Pdf, 50.5 kB.
Plankarta Asta by Pdf, 432.2 kB.

Inom kvarteret Domaren, som omfattar Söderhamns f.d. tingshus, finns följande skyddsbestämmelser för att bevara byggnadens särart.

 • Befintlig mönstermurad tegelfasad, tak av slät falsad kopparplåt, fönster, portar m.m. skall bevaras.
 • Tingssal skall bevaras
 • Foaje till tingssal skall bevaras
 • Innergård med stenbeläggning och spegeldamm skall bevaras

Åtgärder som påverkar dessa, inklusive underhåll, är bygglovspliktiga. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:395 som vann laga kraft 2005-10-21. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning samt en fotodokumentation av byggnaden.

Planbeskrivning Domaren Pdf, 169.8 kB.
Plankarta Domaren Pdf, 219.1 kB.
Bilaga till skyddsbestämmelser Pdf, 801.5 kB.

För fastigheten Geten 6, benämnd som Rustkammaren, gäller en förhöjd bygglovsplikt där lov krävs för större underhåll och omfärgning av tak och fasad. Syftet är att bevara de kulturhistoriska värdena i huset, som är uppförd under 1720-talet. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:427 som vann laga kraft 2013-05-29.

Planbeskrivning Geten Pdf, 136.5 kB.
Plankarta Geten Pdf, 327.3 kB.

Inom kvarteret Hasseln så krävs det bygglov även för underhåll och omfärgning av fasader. För fastigheterna Hasseln 1 och Hasseln 5 regleras den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:380 som vann laga kraft 2001-05-21. För fastigheterna Hasseln 2-4 regleras plikten istället i detaljplanen I:419 som vann laga kraft 2012-02-24.

I handlingarna nedanför ser du detaljplanerna med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Hasseln I:380 Pdf, 236.1 kB.
Plankarta Hasseln I:380 Pdf, 428.7 kB.
Planbeskrivning Hasseln I:419 Pdf, 155.8 kB.
Plankarta Hasseln I:419 Pdf, 3.5 MB.

Förhöjd bygglovsplikt för fastigheten Humlegården 3:1 innebär att bygglov krävs för omfärgning och underhållsåtgärder som berörs byggnadens yttre. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:394 som vann laga kraft 2005-06-02. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Humlegården 3:1 Pdf, 174.5 kB.
Plankarta Humlegården 3:1 Pdf, 188.3 kB.

För fastigheten Höken 4 gäller utökad bygglovsplikt vilket innebär att bygglov krävs för underhåll och omfärgning av fasad. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:388 som vann laga kraft 2003-06-25. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Höken 4 (Gladan) Pdf, 32.5 kB.
Plankarta Höken 4 (Gladan) Pdf, 1.2 MB.

För kvarteret Lantmannen, som omfattar fastigheterna Lantmannen 3, 4, 5, 6 och 7 så krävs det bygglov för åtgärder som berör entréer, trappor, uteplatser, staket, markiser och paraboler. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:400 som vann laga kraft 2006-01-11. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Lantmannen Pdf, 96.1 kB.
Plankarta Lantmannen Pdf, 574.6 kB.

Inom kvarteret Linden så krävs det bygglov även för underhåll och omfärgning av fasader. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:379 som vann laga kraft 2001-03-26. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Linden Pdf, 357.8 kB.
Plankarta Linden Pdf, 461.7 kB.

Inom del av kvarteret Oxen är det förhöjd bygglovsplikt för åtgärder som rör ändring av fasad. Detta gäller den gamla delen av byggnaden som inrymmer stadshotellet. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:369 som vann laga kraft 1998-12-03. I handlingarna nedanför ser du detaljplanen med tillhörande beskrivning.

Planbeskrivning Oxen Pdf, 372.7 kB.
Plankarta Oxen Pdf, 631.8 kB.

Inom stadsdelen Öster innebär den förhöjda bygglovsplikten att du utöver åtgärder som normalt kräver bygglov så måste du även söka bygglov för:

 • Omfärgning av byggnad
 • Yttre underhåll av en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader

Vid ansökan om omfärgning är det viktigt att du anger exakt kulör, exempelvis genom en NCS-kod. Din färghandlare hjälper dig med att ta fram rätt kod. Den förhöjda bygglovsplikten regleras i detaljplanen I:402 som vann laga kraft 2006-05-11. På plankartan nedan ser du det område som omfattas av den utökade bygglovsplikten.

Planbeskrivning Öster Pdf, 56.8 kB.
Plankarta Öster Pdf, 753.4 kB.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024
Bygga, bo och miljö