Inre hamnen - Planprogram

Inre hamnen Söderhamn

Inre hamnen är området öster om hamnbron.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Inre hamnen pågår. Planprogrammet ska resultera i en samlad bild och riktlinjer över områdets framtida utveckling.

Syfte och mål med planprogrammet

Syftet med att göra ett planprogram är att hitta hållbara lösningar för markanvändningen och skapa förutsättningar för attraktiva, omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer inom området. Programmet fungerar som underlag till framtida detaljplanering. Programmet grundar sig på inriktningar i översiktsplanen, dialoger med invånare och platsens förutsättningar.

Avgränsning av programområdet Inre hamnenFörstora bilden

Avgränsning av programområdet Inre hamnen. Området sträcker sig österut från Hamnbron.

Tack för era synpunkter!

Under vår och sommar 2022 har medborgare fått lämna synpunkter om planprogrammet för utvecklingen av Inre hamnen.

För allmänheten har det varit möjligt att lämna synpunkter på plats i Inre hamnen under tre dagar under sommaren samt via en dialogkarta. Kartan är nu avslutad men det går att läsa de synpunkter som har kommit in. Öppna dialogkartan Länk till annan webbplats.

Dialogkarta Inre hamnen

2023

Ett första förslag till planprogram arbetas fram med hjälp av det material som samlats in.

2022

Under 2022 startade arbetet upp och inledande dialoger med skolklasser, föreningsliv/företag och allmänheten genomfördes. Samtidigt har ytterligare information om området samlats in från andra källor.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023
Bygga, bo och miljö