Planprogram utveckling Norra staden

Karta planprogram Norra staden Söderhamn

Karta över norra Söderhamns stad, med planprograms-området markerat. Området avgränsas huvudsakligen av Granskärsspåret i söder, Norralagatan i öster, och skog i norr och väster.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Norra staden pågår. Ett planprogram anger riktlinjer för framtida detaljplanering av ett större område, det vill säga hur marken kan bebyggas och användas. Planprogrammet för Norra staden avgränsas av Granskärsspåret i söder och av Norralagatan i öster. Programmet tar fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbar och god livsmiljö. 

Status: Fortsatt handläggning

Synpunkterna från samrådet har arbetats igenom, och en ny version av planprogrammet har arbetats fram under sommaren 2023. Den bearbetade versionen har varit på internremiss inom kommunen, och hanterades politiskt i Kommunstyrelsen den 10:e oktober 2023 §282. Kommunstyrelsen beslutade att skicka tillbaka ärendet för fortsatt handläggning.

Hur synpunkterna från samrådet har hanterats kommer att stå i samrådsredogörelsen, som publiceras tillsammans med planprogrammet när allt är färdigt. Där kan du som har tyckt till i samrådet följa upp hur din synpunkt har blivit beaktad.

Ta del av den första versionen (2022):

Du kan fortfarande läsa samrådshandlingen på webben som PDF eller som Kartberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men perioden för att lämna in synpunkter är slut.

Syfte och mål med planprogrammet

I kommunens översiktsplan finns tre inriktningar för utvecklingen av Norra staden som planprogrammet måste utgå ifrån. På sidan 67 (sidan 34 i PDF-filen) står det att ett planprogram ska tas fram för att utveckla Norra staden till en omställningsstadsdel, stärka kopplingarna till stadskärnan och stärka kopplingarna till Söderhamnsporten.

I arbetet med att ta fram planprogrammet är det speciellt viktigt att lyfta vad de som bor och/eller verkar i området ser som speciellt och unikt med platsen. Att ta vara på det som redan finns är en viktig utgångspunkt!

Har du frågor?

Kontakta samhallsplaneringsenheten@soderhamn.se

Sensommar - höst 2023
Det bearbetade förslaget går på internremiss. Det följs av mindre justeringar vid behov. Programmet lyftes till Kommunstyrelsen för beslut om antagande den 10/10 2023 §282. Kommunstyrelsen beslutade att skicka tillbaka ärendet för fortsatt handläggning.

Vinter 2022 - sommar 2023
Synpunkterna från samrådet gås igenom och programförslaget bearbetas.

Höst 2022
Planprogrammet gick ut på samråd till kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer som fick möjlighet att tycka till om förslaget. Vi skickade ut vykort, höll informationsmöten, ordnade utställning och satte upp förslaget på biblioteket. Synpunkter gick att lämna med post, telefon, e-post, digital karta samt på möten.

Vår och sommar 2022
Vi arbetade fram ett första förslag till planprogram, med hjälp av det material vi samlat in.

Vårvinter 2022
De sista tidiga dialogerna genomfördes i mars. Under den tiden kunde du framföra tankar och idéer om området, svara på vår enkät eller delta i affisch-dialog.

2021
Under 2021 startade arbetet upp och ett antal dialoger genomfördes, samtidigt som vi samlade in ytterligare information om området från andra källor.

I mars 2022 hölls affisch-dialoger som leddes av Gatans rum, en del av Söderhamns konstförening. Bilderna därifrån finns nu publicerade här, på Gatans rums hemsida: Norra staden i Söderhamn - Gatans Rum Affischmuseum Länk till annan webbplats.

Ett utvecklingsförslag för Kilsmyraskogen har antagits av Kommunfullmäktige 2022-06-13 §154 - se protokoll.
Uppdraget har överlämnats från sektor Styrning och stöd till sektor Samhällsservice för genomförande.

Förslaget är att utveckla Kilsmyraskogen, skogsområdet bakom Lillbergets förskola, till ett grönområde med fokus på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Barnperspektivet ska få prägla utvecklingen av Kilsmyraskogen och därför har kommunen tagit hjälp av barnen på Lillbergets förskola.

Läs mer om Kilsmyraskogen: Dialog om Norra staden - fantasifulla förslag om skogen när barnen får bestämma

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023
Bygga, bo och miljö