Söderhamnsporten

Söderhamnsporten, rondell

Kommunfullmäktige har beslutat om ett planprogram för området. Programmet ligger till grund för en framtida långsiktig utveckling och fungerar som underlag för till exempel mer detaljerad fysisk planering.
Vi stärker kopplingen till stadskärnan och förbereder området för bostäder och verksamheter.

Söderhamnsporten är en knutpunkt mellan E4:an, väg 50, Ostkustbanan och tvärbanan över till Stambanan. Stationsområde har ett strategiskt läge med hög regional tillgänglighet och samtidigt cirka 10 minuters gångavstånd till stadskärnan. Området är därmed ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden med potential för verksamheter av regional betydelse samt för boende där pendling är en förutsättning.

Tillfällig paus i vissa delar

Efter upptäckt att detaljplaner ej finns på plats för en del av den infrastruktur som planeras i utvecklingen av Söderhamnsporten, sattes arbetet på paus i dessa delar. Det tillfälliga stoppet gäller ny lokalgata, ny bro och ny pendlarparkering i området i anslutning till Resecentrum, öster om ån (Blötängarna).

Söderhamns kommun arbetar för att hitta temporära lösningar.

Läs mer: Söderhamnsporten pausas i vissa delar

Framtid och priotrieringar för området

I en framtid har Söderhamnsporten utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.

Nya verksamheter har etablerat sig i området och de förkortade restiderna har utökat arbetsmarknaden för boende i Söderhamn. Nya bostäder i närheten av stationen skapar goda förutsättningar att kombinera ett attraktivt boende med studier eller arbete på annan ort. Hållbarhet och miljömedvetenhet genomsyrar genomförande och förvaltning av Söderhamn.

För att nå målbilden lyfts åtgärder inom sex områden fram:

  • Hållbara transportslag – Utveckla en modern och effektiv kollektivtrafiknod. Planering för fotgängare och cyklister prioriteras.
  • Bostäder – Gör det möjligt att bo stationsnära.
  • Stadssamband – Utveckla kopplingar mellan stadskärnan och programområdet.
  • Gröna och blå värden – Skapa förutsättningar för rekreation med närhet till vatten och parker och stråk.
  • Verksamheter – Gör det möjligt att etablera en större verksamhet – ”regional dragare”.
  • Långsiktigt perspektiv – Anpassa förslaget för en utbyggnad över en längre tid.
Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Bygga, bo och miljö