Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka.

Vem kan få en plats?

Barn har från 1 års ålder rätt till avgiftsbelagd förskola och utöver det garanteras alla 3-5-åringar avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan, 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Avgift

Avgiften beräknas på hushållets skattepliktiga inkomster (ensamstående vårdnadshavare, gifta vårdnadshavare och sammanboende med barn oavsett om barnet/barnen är gemensamma).

Avgiftsgrundande inkomst är:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning / aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomster

Avgift betalas från och med barnets första placeringsdag och tas ut i 12 månader. Avgift betalas för innevarande månad.

Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har plats samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år.
För att få bruttoinkomsten per månad, ta din årsinkomst och dela med 12.

Avgiften gäller den 1 januari till den 31 december 2024.
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 56 250 kronor.

1. Avgift förskola för barn 1–2 år

 • Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kr i månaden.
 • Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr i månaden.
 • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr i månaden.
 • Barn 4: Ingen avgift.

2. Avgift förskola för barn 3–5 år och fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr i månaden.
 • Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr i månaden.
 • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr i månaden.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet .
Barn 2 = näst yngsta barnet osv.

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2.

Kontroll av inkomst - ändra inkomstuppgift

Kontroll av vårdnadshavarnas inkomster görs regelbundet, dels mot vårdnadshavarna själva och dels mot Skatteverket.

Avgiftsfri förskola

Från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till avgiftsfri plats i förskola, under skolans läsårstider, 15 timmar per vecka. Barnets vistelsetid planeras i samråd med förskolan. Lunch ingår inte i den avgiftsfria förskolan.

För barn som har mer tid än 15 timmar per vecka i förskola reduceras avgiften med 15 timmar per vecka. För barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg i privat regi gäller inte avgiftsreduceringen.

De 3–5-åringar som har en avgiftsfri förskoleplats och som har behov av mer tid, ansöker om avgiftsbelagd plats.

Är du arbetssökande eller föräldraledig?

Ditt barn får gå i förskolan max 15 timmar per kalendervecka om du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig:
Läs mer om den så kallade 15-timmarsregeln.

Avstängning från plats

 • Avgiften måste betalas, annars stängs barnet av från plats i förskola eller fritidshem.
 • Barnet måste närvara i förskola eller i pedagogisk omsorg. Undantag är semester, föräldraledighet i samband med semester eller sjukdom, minst 40 timmar under en kalandermånad. Inskolning måste ske när placering börjar (=placeringsdatum).
Senast uppdaterad: 28 december 2023
Förskola, skola och utbildning