Betyg och bedömning

Betyg, bedömningar och kunskapsuppföljningar hänger nära samman med undervisningen i skolan. De synliggör elevens kunskaper, eleven får återkoppling till sitt fortsatta lärande och de blir ett underlag till att utvärdera och utveckla undervisningen.

Elever i grundskolan får terminsbetyg från höstterminen i årskurs 6 och därefter varje termin fram till det slutbetyg som eleverna får i årskurs 9. Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev i skolan kan löpande följa dokumentation, bedömningar och elevers arbete i vår digitala lärplattform Unikum.

När betygen sätts gör lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper vid tiden för betygssättningen. Lärare utgår då från relevant information om elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna. Inget enskilt prov, inte ens de nationella proven, kan ensamt avgöra ett betyg. Men resultaten från ett nationellt prov ska särskilt beaktas av läraren.

I förskoleklass finns ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som syftar till att kartlägga elevens matematiska tänkande och språkliga medvetenhet. Kartläggningen är ett stöd i att identifiera vilka elever som riskerar att inte uppfylla bedömningskriterierna i årskurs 1 och 3.

I årskurs 1 används Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda. Med hjälp av bedömningsstödet kan lärare tidigt identifiera elever som riskerar att få svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen.

Elever i grundskolan får betyg från höstterminen i årskurs 6 till slutbetyg på våren i årskurs 9. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Vid betygssättningen gör läraren en sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet.

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygsdokumentet. Betyg F är ett icke godkänt betyg vilket betyder att elevens kunskaper inte nått upp till kriterierna för ett godkänt betyg.

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven är obligatoriska och ska vara ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

När en lärare sätter betyg ska resultatet på det nationella provet särskilt beaktas. Men resultatet på ett nationellt prov ska inte helt styra betyget och är inte det enda underlaget vid betygssättningen.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023