Stadsmiljöavtal, hållbara stadsmiljöer

Kommuner och regioner kan söka stöd via Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total satsning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtal är stöd som kommuner och regioner kan söka stöd via Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med stödet och satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

 • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
 • hållbara godstransportlösningar.

Läs mer: Beviljade stadsmiljöavtal 2022 - Trafikverket (PDF) Länk till annan webbplats.

Koppling till Centrumplanen och Söderhamnsporten

I Söderhamn möjliggör stadsmiljöavtalet åtgärder som har koppling både centrumtvecklingen och Söderhamnsporten, då det syftar till att koppla ihop området runt resecentrum med centrala Söderhamn med ett väl fungerande gång- och cykelstråk. Samt att skapa en attraktiv plats för besökare och resenärer i och runt resecentrum och där också koppla ihop olika transportslag med fokus på det kollektiva resandet.

Läs mer: Centrumplan etapp 1 och 2

Läs mer: Söderhamnsporten - ny stadsdel Länk till annan webbplats.

Söderhamns kommuns stadsmiljöavtal möjliggör:

 • Ombyggnad av del av Norra Hamngatan till gångfartsområde
 • Nytt gång- och cykelstråk (GC) som förbinder centrum med centrumhållplats
 • Ombyggnad av Södra Hamngatan till en gata prioriterad för kollektivtrafik
 • Utveckling av centrumhållplats Järnbron för ökad attraktivitet
 • Nytt gång- och cykelstråk med en ny GC-bro över Söderhamnsån
 • GC-stråk som sammanbinder centrum med Söderhamnsporten
 • GC-stråk inom den nya stadsdelen Söderhamnsporten
 • Resecentrum, östra entréområdet
 • Resecentrum, södra entréområdet
 • Resecentrum, norra entréområdet

Motprestationer från Söderhamns kommun

För att beviljas ett stadsmiljöavtal ska kommunen genomföra vissa motprestationer som ökar effekten av satsningarna. För Söderhamns kommun rör det sig om:

 • Mobility management-aktiviteter vid byggstart för åtgärderna
 • Cykelparkeringar inom centrum
 • Gång- och cykelväg Baggargatan
 • Detaljplan för Kvarteret Ekorren, för antagande
 • Detaljplan för Kvarteret Järpen, för antagande
 • Detaljplan för Väster 6:1, för antagande
 • Detaljplan för Västra Tullgatan/Västra promenaden, för antagande
 • Trafikplan, för antagande
 •  

Följande åtgärder utförs inom stadsmiljöavtalet 2022:

 • Ombyggnad av Norra hamngatan till gångfartsområde (2022-2023)
 • Nytt GC-stråk som förbinder centrum med centrumhållplats
 • GC-stråk inom Söderhamnsporten (2022-2023)
 • Detaljplan kv Järpen (kompensationsårgärd)
 • Detaljplan Väster 6:1 (kompensationsåtgärd)

Följande åtgärder utförs inom stadsmiljöavtalet 2023:

 • Ombyggnad av Södra hamngatan till kollektivprioriterad gata
 • Utveckling av centrumhållplats järnbron för ökad attraktivitet
 • Nytt GC-stråk med ny gångbro över Söderhamnsån
 • Resecentrum, östra entréområdet
 • Mobility management (kompensationsåtgärd)
 • Detaljplan Västra tullgatan/Västra promenaden (kompensationsåtgärd)
 • Trafikplan (kompensationsåtgärd)
 • Förstudie autonoma fordon banvallen (kompensationsåtgärd)

Följande åtgärder utförs inom stadsmiljöavtalet 2024:

 • Resecentrum, södra entréområdet
 • Cykelparkeringar i centrum (kompensationsåtgärd)
 • Detaljplan kv. Ekorren (kompensationsåtgärd)

Följande åtgärder utförs inom stadsmiljöavtalet 2025:

 • Resecentrum, norra entréområdet
 • GC-väg Baggargatan

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Kommun och politik