Centrumplan förverkligas i flera etapper

Visionsbild av Södra Hamngatan, sedd från öster.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamns centrum - Strykjärnsparken och stråket från Smäckbron till Hamnbron.
Typ av projekt: Fritid, grönområden, utemiljö. Industri, handel & kontor. Trafik och väg.
Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Vad?

Genomförande av planprogram för utveckling av miljön i Söderhamns centrum till att bli mer säker, trygg och attraktiv. Med strategier att knyta ihop centrum i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt skapa en tydlig identitet av skärgård och nya målpunkter.
Planprogram som ligger till grund för utvecklingen

När?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2024. De första, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomförs under 2022. Därefter etapp 3, söder om ån runt Södra Hamngatan.

Var: Etapp 1 rör området i och omkring Strykjärnsparken.
Byggtid: 2022. Byggstart i maj 2022. Klart december 2022.

I etapp 1 väntar bland annat:

 • Enkelriktad gata med bågsatt småsten (Norra hamngatan)
 • Nya trädplanteringar
 • Breddat gångstråk utmed ån
 • Platsbyggda träbänkar
 • Konst: Ny skulptur ”Låtsaskompis med öron”. Maj får ny placering.
 • Brygga/däck i Söderhamns ån blir plats för umgänge och vila
 • Torgområdet i östra delen av Strykjärnsparken förses med markvärme via
  fjärrvärmeanslutning (returvärme). Söderhamn Nära förbereder också för markvärme på hela gågatan.

Var: Etapp 2 rör området från Strykjärnsbron (vid Eat&Meet) till Hamnbron. I etapp 2 inkluderas också kajrenovering.
Byggtid: Detaljprojektering av kajrenoveringen för sträckan Järnbron till Hamnbron och hela etapp 2 klar sommaren 2022. Byggstart i december 2022. Arbetet pågår 2022/2023 med ett komplett färdigställande till november 2023.
På grund av vinterns intåg i november 2023 flyttas färdigställandet fram till våren 2024. Datum för slutbesiktning: 12 juni 2024.
Invigning 19 juni: massor av mötesplatser i nyrustat centrum.
Entreprenör för etapp 2: DOBAB AB (huvudkontor i Gagnef, Dalarna).
Kontakt: Hans Uddén, byggprojektledare Söderhamns kommun, telefon: 0270-758 06.

I etapp 2 väntar bland annat:

 • Mindre lekplats i Gurkparken, med tillgänglighetsanpassat underlag på vissa ställen
 • Uppställningsplats för husbilar
 • Parkeringar med laddstolpar
 • Transformatorstation får ny placering och utsmyckning
 • Gångstråk
 • Ytor för inlastning
 • Cykelparkering
 • Hängmattor
 • Bredare grusyta mot ån, med solstolar
 • Pilträd och platsbyggda bänkar med träribb längs vattnet
 • Plats för mobil scen (Gurkparken)
 • Konstnärlig gestaltning i Gurkparken
 • Konstnärligt utformad belysning efter å-stråket
 • Neptunus får ny plats närmare Gurkparken
 • Plats för framtida kafé/kiosk (Gurkparken)
 • Ängsmark (Gurkparken)
 • Aktivitetesyta mot ån med lekplats (tema skärgård), basketplan, boulebanor och grusyta för isbana, evenemang m m. (Gurkparken)

Var: Etapp 3 rör området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron.
Byggtid: Praktiskt arbete sker maj-november 2024. 1 maj skyltas det inför avstängningen av Södra Hamngatan (från Källgatan till Hamnbron) som sker 13 maj. Söderhamns kommun och Söderhamn Nära båda är beställare av entreprenaden. NCC är den upphandlade utföraren.

I etapp 3 väntar bland annat:

 • Ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla.
 • Ny gång- och cykelväg, mellan Södra Hamngatan och ån.
 • Flytt av busscentral till andra sidan gatan.
 • P-platser längs stora delar av Södra hamngatan.
 • Renovering av Hamnbron, en halva i taget
 • Gång- och cykelväg närmast ån, innebär att gatan görs något smalare
 • Området runt Järnbron görs mer trafiksäkert.
 • Parallellt med att etapp 3 genomförs kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan.

Busstrafik i etapp 3

Då Centrumplanens etapp 3 genomförs kommer en del busstrafik att ledas om då centrumhållplats Järnbron på Södra Hamangatan görs om. Tillfällig centrumhållplats blir vid Köpmantorget (Köpmangatan, mellan Västra Parkgatan och Köpmantorget).

Den tillfälliga centrumhållplatsen behåller namnet Järnbron. Byggs i april och då stängs Köpmangatan av intill Köpmantorget. Den tillfälliga busshållplatsen är i trafik 1 maj till mitten av september. Samma tidtabeller som tidigare. Linjesträckningarna påverkas något.

För frågor om busstrafik, se Reseinfo och trafikinformation på: xtrafik.se Länk till annan webbplats.

Båtplatser

Innehavare av båtplatser på den södra kajen i Söderhamnsån, från Sibylla och till Hamnbron, kommer inte att kunna nyttja sina båtplatser under 2024 då Södra Hamngatan stängs av.

Den som har båtplatser i nämnda område kommer därför att erbjudas en ersättningsplats på norra sidan av kajen. Det finns också möjlighet att säga upp sin plats, observera att det inte finns någon garanti för att få plats nästkommande säsong.

Innehavare av båtplatser kontaktar Söderhamns kommun: My Sköld, telefon 0270-754 10, e-post: my.skold@soderhamn.se

Arkeologi

Fynd av gamla lämningar som eventuellt hittas under ledningsarbetena dokumenteras och mäts in av Länssyrelsen.

Föroreningar

Det kan hända att det finns förorenad mark som upptäcks under grävarbetet. Om så händer tas massorna om hand vilket kan påverka tidplanen något.

Återvinningscentral

Återvinningscentralen som ligger vid Storbommarna (Södra Järnvägsgatan) flyttas till en yta strax intill.

Träd

Fällning av träd i arbetsområdet undviks om möjligt. När träd fälls sker det alltid i samråd med Länsstyrselsen. Nya träd kommer att planteras.

Belysning

Belysningen kommer att ses över i hela området som omfattas av etapp 3, med ambitionen att området ska kännas tryggt.

Parkeringar

Vissa p-platser utgår medan etapp 3 genomförs. Bland annat de vid Storbommarna. Vid Östra skolan finns infart till p-platser som finns på baksidsan av fastigheterna vid Södra Hamngatan.

Även p-platserna på Köpmangatan (båda sidor) vid Köpmantorget utgår, för att ge plats åt en tillfällig busscentral. Även de längsgående p-platserna på Västra Parkgatan utgår då gatbredden behövs till reglerplats för bussar.

 

Södra Hamngatan under entreprenadtiden

Kartskissen visar trafikpåverkan på och omkring Södra Hamngatan då etapp 3 i Centrumplanen genomförs.

2013

 • Projektet initieras och kommunfullmäktige anvisar 12,5 Mkr för projektet (Kf §203)
 • Arbetet startar att ta fram ett planprogrammet för centrum (kommunstyrelsen 2015-05-07 §153). Totalt anvisas 750 tkr till planprogrammet.
 • Kommunfullmäktige anvisar mer pengar för projektets genomförande (Kf 2015-08-31 §194). Totalt 27,5 Mkr till projektet, inklusive tidigare anvisade 12,5 Mkr (2013 §203).

2016-2017

Kommunstyrelsen driver på för fördjupat arbete inom planprogrammet för de områden som ingår i den så kallade centrumplanen och som ska genomföras 2022-2023. Ett skede med flitig dialog och många workshops. Inriktningsmålet är att utveckla centrum genom att skapa ett "levande centrum med en stark skärgårdskänsla”.

2019

 • Centrumutvecklingen tar ett stort steg framåt mot genomförande då kommunstyrelsen beslutar att öververföra 22,5 Mkr till kultur- och samhällservice (Kommunstyrelsen 2019-08-13 (§199).
 • Projektering påbörjas snarast och genomförande i enlighet med den antagna centrumplanen. I arbetet ska även ingå att genomföra en trafikutredning för centrum.

2021

Sedan maj 2021 är det konkreta projekteringsarbetet igång på allvar. Beslut om etappindelning och trafikutredning genomförs.


2022

 • Januari - upphandling av etapp 1
 • Maj - byggstart etapp 1
 • Augusti - upphandling etapp 2 och kajrenovering
 • Oktober - byggstart etapp 2 och kajrenovering

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

2023

Fortsättning av etapp 2, nu med fokus på Gurkparken, årummet öster om Strykjärnsparken samt kajrenovering.

2024

Etapp 2 färdigställs i de delar som tog paus under vintern. Etapp 3 startar i april och pågår till sista november.

Här kommer några vanliga frågor och svar som gäller inför och genomförandet av Centrumplanen.

Vad menas med Centrumplanen?

Med Centrumplanen menas själva genomförandet av det planprogram som tidigare klubbats för utveckling av miljön i Söderhamns centrum. Planprogrammet anger inriktningen för hur centrala Söderhamn ska utvecklas till en tryggare plats, med fler mötesplatser och mer skärgårdskänsla.

Läs mer: Planprogram för Söderhamns centrum

När genomförs Centrumplanen?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2024. Etapp 1, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomfördes under 2022 och invigdes 27 november samma år. Därefter följer etapp 2 som innefattar årummet öster om Strykjärnsparken, inklusive kajrenovering mellan Järnbron och Hamnbron och ansiktslyft av Gurkparken. Klart under 2024 (försenas något på grund av vinerns intåg i november 2023).

I etapp 3 väntar upprustning söder om Söderhamnsån: Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron.

Hur har allmänheten fått tycka till?

Under arbetet med att ta fram Centrumplanen 2015 var allmänhet, föreningar, fastighetsägare och handlare med och tyckte till om centrums utveckling. Många synpunkter och förslag kom in och påverkade planprogrammet. Till exempel på vad som är viktigt att bevara, viktigt att utveckla och synpunkter på sådant som inte fungerar så bra i dag. Responsen från söderhamnsborna har över lag varit positiv.

Läs mer: Söderhamns centrum - samrådsredogörelse (PDF) Länk till annan webbplats.

Vem är det som bygger?

Entreprenör för etapp 2 är dalabaserade företaget DBOB AB. För etapp 3 slutförs upphandlingen i mitten av april.

Hans Uddén är byggprojektledare från Söderhamns kommun. Söderhamn Nära passar också på att göra arbeten med till exempel fjärrvärme medan Centrumplanen genomförs, som i etapp 3 där det väntar stora ledningsarbeten och upprustning av Södra Hamngatan.

Det blir rörigt i centrala Söderhamn, hur ska man kunna handla och röra sig där?

Det blir rörigt. Och bullrigt, stökigt och trångt under perioder. Ambitionen från Söderhamns kommun är att anpassa arbetet för att påverka så lite som möjligt för allmänhet, handlare, boende och fastighetsägare. Samtidigt kan det vara bra att ha lite extra tålamod medan planen genomförs och fortsätta stötta våra lokala handlare i centrum. Den som arbetar i centrum får gärna parkera utanför centrumkärnan för att inte blockera p-platser för handeln.

Hur blir det med parkeringsplatser under byggtiden?

I perioder kommer vissa p-ytor att vara avstängda på grund av pågående arbete. De avstända p-platserna kompenseras så gott det är möjligt med temporära p-platser. Bäst snurr för handeln blir det om den som arbetar centralt väljer att parkera utanför centrumkärnan.

Blir Södra Hamngatan smalare efter etapp 3?

Ja, ett par meter smalare. Prioritering på gång- och cykeltrafik.

Betyder kajrenoveringen att ån blir smalare?

Ja, lite. Upp till en meter på vissa ställen, mestadels omkring en halv meter.

När blir etapp 2 klar?

Vinterns intåg med snö och kyla i mitten av november 2023 gjorde att vissa delar (markarbeten bland annat) måste flyttas fram till våren 2024. Gurkparken hålls fortsatt instängslads fram till dess. När det blir möjligt med markarnbeten ska etapp 2 färdigställas. Preliminärt datum för slutbesiktning: 12 juni.

Hur kommer man ner på stan från till exempel Öster under etapp 3?

Köpmanbron och Strykjärnsbron öppna för gång- och cykeltrafik under hela etapp 3. Övrig trafik använder Källgatan eller Norralagatan (Hamnbron). Då barackarna vid skolan flyttas och Södra Järnvägsgatan öppnas igen underlättar det för för boende på Öster och Holmänge.

Hur påverkas busstrafik?

Då etapp 3 genomförs kommer en del busstrafik att ledas om då centrumhållplats Järnbron på Södra Hamangatan görs om. Tillfällig centrumhållplats blir vid Köpmantorget (Köpmangatan, mellan Västra Parkgatan och Köpmantorget). Den tillfälliga centrumhållplatsen behåller namnet Järnbron. Trafikstart 1 maj.

För frågor om busstrafik, se Reseinfo och trafikinformation på: xtrafik.se Länk till annan webbplats.

Vad händer med återvinningsstationen vid Storbommarna?

Återvinningsstationen vid Storbommarna (Södra Järnvägsgatan) byter plats (ej bestämt var). Använd till exempel åtevinningsstationen vid CFL (Gamla Stugsundsvägen) under tiden.

Sfinx, ett nytt konstverk i Strykjärnsparken.

Den planerade utvecklingen som väntar under 2022-2023 kring årummet, Strykjärnsparken och Gurkparken kommer att skapa nya mötesplatser för rörelse, vila och upplevelser i centrum av Söderhamn. I den utvecklingen får offentlig konst en viktig roll i förnyelsen och parallellt med Centrumplanen löper ett konstprojekt. 

Etapp 1

Ny konst kommer redan i etapp 1 med placering i Strykjärnsparken. Det handlar om en uppvärmd skultur av ett fantasidjur med namnet "Sfinx".
Maj kommer att få en ny placering i Styrkjärnsparken, inte långt i från där hon står i dag.
Den befintliga skulpturen Neptunus flyttas från Strykjärnsparken till en placering strax väster om Gurkparken.

Etapp 2

Under våren 2022 tog Söderhamns kommun in anbud från konstnärer för ett permanent och platsintegrerat konstverk i Gurkparken, som ingår i etapp 2.

Konstnären som fått uppdraget är Ingrid Falk och konstverket hon arbetar med heter Ta Ton, där hon involverar lokala musiker i sitt konstverk (Monika Törnell, Thomas Jutterström och Jan Johansson).

Konsten har att förhålla sig till den skiss för upprustning som finns för Gurkparken. Det konstnärliga arbetet integreras i övriga arbetsprocessen och i själva entreprenaden.

I november 2023 monterades konstverket på plats.

Läs mer: Ingrid Falk på Facebook Länk till annan webbplats.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

KlartXPåverkan?

 • Trafikpåverkan
  Genomförandet under etapp 3 kommer att påverka trafik och framkomlighet på och i anslutning till Södra Hamngatan. Arbetet anpassas för att störa trafiken så lite som möjligt. Även bussresenärer kommer att påverkas.
  För information om busstrafik: X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats.
  I april kommer Södra Järnvägsgatan öppnas (barackerna vid skolan flyttas) villket gör det lättare att ta sig in och ut till Öster och Holmänge.
 • Framkomlighet och tillgänglighet
  Lite extra besvärligt för boende, besökare och de som arbetar i centrum. Respektera stängsling och se skyltning för alternativa vägar under byggtiden. Stängs en bro av för gång och cykel kommer annan att vara öppen för framkomlighet.
 • Temporära båtplatser
  Arbetet i etapp 3 medför att vissa båtplatser längs åns södra kaj utgår under 2024. Innehavarna av dessa båtplaytser ges tillgång till temporära båtplatser på åns norra sida. Dessa personer informeras om sin nya plats.
 • Centrumhandeln påverkas
  Det kan förekomma problem med framkomlighet, att p-platser utgår och ett det blir en liten bit att promenera. Håll ut, räkna med att det blir fint och ett riktigt lyft framåt - fortsätt handla lokalt och gärna centralt!
 • Visuellt och ljudbild
  Ombyggnationen är varken bildskön eller särskilt trevlig för örat.

Vem?

Söderhamns kommun.
Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Söderhamn Nära (etapp 3)
Projektsamordnare: Simon Holm
Tel: 0270-785 29
Mobil: 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Nyhetsarkiv Centrumplan

Följ arbetets gång i Centrumplanens genomförande.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Bygga, bo och miljö