Centrumplan förverkligas i flera etapper

Visionsbild av östra delen av Strykjärnsparken. Du kan se fler bilder under beskrivningen av de olika etapperna.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamns centrum - Strykjärnsparken och stråket från Smäckbron till Hamnbron.
Typ av projekt: Fritid, grönområden, utemiljö. Industri, handel & kontor. Trafik och väg.
Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Vad?

Genomförande av planprogram för utveckling av miljön i Söderhamns centrum till att bli mer säker, trygg och attraktiv. Med strategier att knyta ihop centrum i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt skapa en tydlig identitet av skärgård och nya målpunkter.
Planprogram som ligger till grund för utvecklingen

Sfinx, ett nytt konstverk i Strykjärnsparken.

Den planerade utvecklingen som väntar under 2022-2023 kring årummet, Strykjärnsparken och Gurkparken kommer att skapa nya mötesplatser för rörelse, vila och upplevelser i centrum av Söderhamn. I den utvecklingen får offentlig konst en viktig roll i förnyelsen och parallellt med Centrumplanen löper ett konstprojekt. 

Etapp 1

Ny konst kommer redan i etapp 1 med placering i Strykjärnsparken. Det handlar om en uppvärmd skultur av ett fantasidjur med namnet "Sfinx".
Maj kommer att få en ny placering i Styrkjärnsparken, inte långt i från där hon står i dag.
Den befintliga skulpturen Neptunus flyttas från Strykjärnsparken till en placering strax väster om Gurkparken.

Etapp 2

Under våren 2022 tog Söderhamns kommun in anbud från konstnärer för ett permanent och platsintegrerat konstverk i Gurkparken, som ingår i etapp 2.

Konstnären som fått uppdraget är Ingrid Falk och konstverket hon arbetar med heter Ta Ton, där hon involverar lokala musiker i sitt konstverk (Monika Törnell, Thomas Jutterström och Jan Johansson).

Konsten har att förhålla sig till den skiss för upprustning som finns för Gurkparken. Det konstnärliga arbetet integreras i övriga arbetsprocessen och i själva entreprenaden.

I november 2023 monterades konstverket på plats.

Läs mer: Ingrid Falk på Facebook Länk till annan webbplats.

När?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2024. De första, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomförs under 2022. Därefter etapp 3, söder om ån.

Var: Etapp 1 rör området i och omkring Strykjärnsparken.
Byggtid: 2022. Byggstart i maj 2022. Klart december 2022.

I etapp 1 väntar bland annat:

 • Enkelriktad gata med bågsatt småsten (Norra hamngatan)
 • Nya trädplanteringar
 • Breddat gångstråk utmed ån
 • Platsbyggda träbänkar
 • Konst: Ny skulptur ”Låtsaskompis med öron”. Maj får ny placering.
 • Brygga/däck i Söderhamns ån blir plats för umgänge och vila
 • Torgområdet i östra delen av Strykjärnsparken förses med markvärme via
  fjärrvärmeanslutning (returvärme). Söderhamn Nära förbereder också för markvärme på hela gågatan.

Var: Etapp 2 rör området från Strykjärnsbron (vid Eat&Meet) till Hamnbron. I etapp 2 inkluderas också kajrenovering.
Byggtid: Detaljprojektering av kajrenoveringen för sträckan Järnbron till Hamnbron och hela etapp 2 klar sommaren 2022. Byggstart i december 2022. Arbetet pågår 2022/2023 med ett komplett färdigställande till november 2023. På grund av vinterns intåg i november 2023 flyttas färdigställandet fram till våren 2024.
Entreprenör för etapp 2 är DOBAB AB (huvudkontor i Gagnef, Dalarna).
Kontakt: Hans Uddén, byggprojektledare Söderhamns kommun, telefon: 0270-758 06.

I etapp 2 väntar bland annat:

 • Mindre lekplats mellan Norra hamngatan och ån
 • Uppställningsplats för husbilar
 • Parkeringar med laddstolpar
 • Transformatorstation får ny placering och utsmyckning
 • Gångstråk
 • Ytor för inlastning
 • Cykelparkering
 • Hängmattor
 • Bredare grusyta mot ån, med solstolar
 • Pilträd och platsbyggda bänkar med träribb längs vattnet
 • Plats för mobil scen (Gurkparken)
 • Konstnärlig gestaltning i Gurkparken
 • Konstnärligt utformad belysning efter å-stråket
 • Neptunus får ny plats närmare Gurkparken
 • Plats för framtida kafé/kiosk (Gurkparken)
 • Ängsmark (Gurkparken)
 • Aktivitetesyta mot ån med lekplats (tema skärgård), basketplan, boulebanor och grusyta för isbana, evenemang m m. (Gurkparken)

Var: Etapp 3 rör området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron.
Byggtid: Upphandling i mars 2024, praktiskt arbete sker april-november 2024.

I etapp 3 väntar bland annat:

 • Ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla.
 • Flytt av busscentral till andra sidan gatan.
 • P-platser längs stora delar av Södra hamngatan.
 • Renovering av Hamnbron, en halva i taget
 • Gång- och cykelväg närmast ån, innebär att gatan görs något smalare
 • Området runt Järnbron görs mer trafiksäkert.
 • Parallellt med att etapp 3 genomförs kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan.

2013

 • Projektet initieras och kommunfullmäktige anvisar 12,5 Mkr för projektet (Kf §203)
 • Arbetet startar att ta fram ett planprogrammet för centrum (kommunstyrelsen 2015-05-07 §153). Totalt anvisas 750 tkr till planprogrammet.
 • Kommunfullmäktige anvisar mer pengar för projektets genomförande (Kf 2015-08-31 §194). Totalt 27,5 Mkr till projektet, inklusive tidigare anvisade 12,5 Mkr (2013 §203).

2016-2017

Kommunstyrelsen driver på för fördjupat arbete inom planprogrammet för de områden som ingår i den så kallade centrumplanen och som ska genomföras 2022-2023. Ett skede med flitig dialog och många workshops. Inriktningsmålet är att utveckla centrum genom att skapa ett "levande centrum med en stark skärgårdskänsla”.

2019

 • Centrumutvecklingen tar ett stort steg framåt mot genomförande då kommunstyrelsen beslutar att öververföra 22,5 Mkr till kultur- och samhällservice (Kommunstyrelsen 2019-08-13 (§199).
 • Projektering påbörjas snarast och genomförande i enlighet med den antagna centrumplanen. I arbetet ska även ingå att genomföra en trafikutredning för centrum.

2021

Sedan maj 2021 är det konkreta projekteringsarbetet igång på allvar. Beslut om etappindelning och trafikutredning genomförs.


2022

 • Januari - upphandling av etapp 1
 • Maj - byggstart etapp 1
 • Augusti - upphandling etapp 2 och kajrenovering
 • Oktober - byggstart etapp 2 och kajrenovering

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

2023

Fortsättning av etapp 2, nu med fokus på Gurkparken, årummet öster om Strykjärnsparken samt kajrenovering.

2024

Etapp 2 färdigställs i de delar som tog paus under vintern. Etapp 3 startar i april och pågår till sista november.

Här kommer några vanliga frågor och svar som gäller inför och genomförandet av Centrumplanen.

Vad menas med Centrumplanen?

Med Centrumplanen menas själva genomförandet av det planprogram som tidigare klubbats för utveckling av miljön i Söderhamns centrum. Planprogrammet anger inriktningen för hur centrala Söderhamn ska utvecklas till en tryggare plats, med fler mötesplatser och mer skärgårdskänsla.

Läs mer: Planprogram för Söderhamns centrum

När genomförs Centrumplanen?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2024. Etapp 1, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomfördes under 2022 och invigdes 27 november samma år. Därefter följer etapp 2 som innefattar årummet öster om Strykjärnsparken, inklusive kajrenovering mellan Järnbron och Hamnbron och ansiktslyft av Gurkparken. Klart under 2024 (försenas något på grund av vinerns intåg i november 2023).

I etapp 3 väntar upprustning söder om Söderhamnsån: Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron.

Hur har allmänheten fått tycka till?

Under arbetet med att ta fram Centrumplanen 2015 var allmänhet, föreningar, fastighetsägare och handlare med och tyckte till om centrums utveckling. Många synpunkter och förslag kom in och påverkade planprogrammet. Till exempel på vad som är viktigt att bevara, viktigt att utveckla och synpunkter på sådant som inte fungerar så bra i dag. Responsen från söderhamnsborna har över lag varit positiv.

Läs mer: Söderhamns centrum - samrådsredogörelse (PDF) Länk till annan webbplats.

Vem är det som bygger?

Upphandlad entreprenör för etapp 2 är dalabaserade företaget DBOB AB. Hans Uddén är byggprojektledare från Söderhamns kommun. Söderhamn Nära passar också på att göra arbeten med till exempel fjärrvärme medan Centrumplanen genomförs.

Det blir rörigt i centrala Söderhamn, hur ska man kunna handla och röra sig där?

Det blir rörigt. Och bullrigt, stökigt och trångt under perioder. Ambitionen från Söderhamns kommun är att anpassa arbetet för att påverka så lite som möjligt för allmänhet, handlare, boende och fastighetsägare. Samtidigt kan det vara bra att ha lite extra tålamod medan planen genomförs och fortsätta stötta våra lokala handlare i centrum. Den som arbetar i centrum får gärna parkera utanför centrumkärnan för att inte blockera p-platser för handeln.

Hur blir det med parkeringsplatser under byggtiden?
I perioder kommer vissa p-ytor att vara avstängda på grund av pågående arbete. De avstända p-platserna kompenseras så gott det är möjligt med temporära p-platser. Bland annat på och omkring Köpmantorget, som byggs om under 2023 för att ge plats för fler bilar.

Vad kostar det att genomföra Centrumplanen?

27,5 Mkr har anslagits till projektet av kommunfullmäktige (2013).

Betyder kajrenoveringen att ån blir smalare?

Ja, lite. Upp till en meter på vissa ställen, mestadels omkring en halv meter.

Etapp 2 skulle vara klart sista november 2023, hur blev det?

Vinterns intåg med snö och kyla i mitten av november gjorde att vissa delar (markarbeten bland annat) måste flyttas fram till våren 2024. Gurkparken hålls fortsatt instängslads fram till dess.

Vad händer med Köpmanbron?

Den är renoverad och läggs på plats i november 2023.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

KlartXPåverkan?

 • Trafikpåverkan
  Genomförandet under etapp 2 kommer att påverka. Arbetet anpassas för att störa trafiken så lite som möjligt.
  Parkeringsplatser påverkas - tillfälliga parkeringsplatser under byggnadstiden.
 • Framkomlighet och tillgänglighet
  Lite extra besvärligt för boende, besökare och de som arbetar i centrum. Respektera stängsling och se skyltning för alternativa vägar under byggtiden. Gångbron till och från Köpmantorget avständ under byggtiden. Bron lyfts bort, renoveras och sätts tillbaka hösten 2023.
 • Temporära båtplatser
  Kajrenoveringen som ingår i Centrumplanens etapp 2 medför att vissa båtplatser längs åns södra sida utgår under 2023. Det handlar om tolv platser, där innehavarna ges tillgång till temporära båtplatser på åns norra sida. Dessa personer informeras om sin nya plats.
  De temporära platserna är från plats 58 (ungefär mitt emot Flinken) till plats 81 som (ungefär nedanför gamla järnvägsstationen). Resterande platser hittas däremellan.
  Läs mer: Båtplatser - information och skiss (PDF) Pdf, 127.1 kB.
 • Centrumhandeln påverkas
  Mest påverkan i etapp 1, men även i etapp 2 kan det förekomma. Fortsätt handla lokalt och gärna centralt!
  Håll ut, räkna med att det blir fint och ett riktigt lyft framåt!
 • Visuellt och ljudbild
  Ombyggnationen är varken bildskön eller särskilt trevlig för örat.

Vem?

Söderhamns kommun.
Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Nyhetsarkiv Centrumplan

Följ arbetets gång i Centrumplanens genomförande.

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Bygga, bo och miljö