Trygghet i Söderhamn

Söderhamns kommun arbetar för att vårt samhälle ska bli en tryggare plats. Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för detta trygghetsarbete. Rapporterna sammanställs varje månad med uppgifter från myndigheter, civilsamhället och näringslivet.

Trygghetsarbetet görs enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet (BRÅ). Metoden kallas Effektiv samordning för trygghet (EST), och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Verktyg för snabba insatser

EST använts med framgång i flera kommuner, som Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, Norrköping, Sollentuna, Växjö, Örebro. Metoden är just vad namnet berättar: att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Sammanfattning av arbetssättet i EST:

  • Kartläggning - Informationsinsamling, informationssammanställning och lägesbild
  • Analys - Identifiera bakomliggande orsaker
  • Insatser - Bestämma insatser och identifiera samverkansparter
  • Uppföljning – Bedömning av gjorda insatser
  • Återkoppling – Spridning av lägesbilder och analyser.

Lokal BRÅ-grupp leder trygghetsarbetet

En lokal BRÅ-grupp bildades 2021 och leder arbetet. Där ingår instanser som polisen, Söderhamns kommun och bostadsbolag, liksom civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv. Det är kommunchefen som projektägare för BRÅ-gruppen, där finns också en politisk styrgrupp som beslutar om prioriteringar och resurser.

Kontakt

Anne-Charlotte Nilsson
Säkerhetssamordnare, Söderhamns kommun
Telefon: 070-302 77 19, 0270-733 79
E-post: anne-charlotte.nilsson@soderhamn.se

Söderhamns kommun och Polismyndigheten har arbetat fram en handlingsplan för åren 2022-2023. Handlingsplanen utgår från den gemensamma problembilden som vilar på följande underlag:

  • Polisens problembild för Söderhamns kommun: en sammantagen bild som baseras på statistik om anmäld brottslighet, underrättelser, kartläggning av problemområden, medarbetardialoger, medborgardialoger samt polisiära händelserapporter.
  • Kommunens inventering: Tillgänglig folkhälsodata som Folkhälsoenkäten, CAN alkohol- och drogvaneundersökning bland skolelever samt genom medborgardialoger. Månatliga lägesbilder framtagna av bland annat Handel Söderhamn, RF SISU, Rädda Barnen, olika trossamfund, Hyresgästföreningen, fastighetsbolag, samhällsbyggnadsenheten, förskola, grundskola och gymnasium, stadsbiblioteket, fritidsverksamhet, förbyggande enheten, kommunikationsenheten, säkerhetsenheten, centrumvärdar och kollektivtrafiken.

Läs mer: Lokal handlingsplan trygghet 2022-2023 Pdf, 512.7 kB.

Varje månad presenteras en aktuell lägesrapport (lägesbild) enligt EST-modellen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
BRÅ lägesrapporter 2022
BRÅ lägesrapporter 2023
Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Omsorg och stöd