Rehabilitering

Om du drabbats av skada eller sjukdom kan du behöva stöd för att klara vardagen. På rehabenheten (rehabiliteringsenheten) finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter som kan hjälpa dig med rehabilitering.

Kontakta oss om du

  • bor i ett av kommunens vård- och omsorgsboenden
  • vistas vid korttidsvård
  • är inskriven i hemsjukvård (hemrehabilitering ingår i vårt uppdrag)

Rehabenheten

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter
Telefon 0270-750 00, kommunens Kundtjänst

Primärvården

Primärvårdens Rehabenhet
0270-773 35

Rehabilitering i övriga fall

Om du inte tillhör någon av ovanstående grupper ska du kontakta din hälsocentral eller 1177 (Vårdguiden) för råd.

När du flyttar in på ett äldreboende, skrivs in i hemsjukvården eller kommer till korttidsvård får du träffa en arbetsterapeut eller fysioterapeut från rehabenheten.

Personlig rehabplan

Vår uppgift är att stödja och stärka dig i din vardag utifrån dina förutsättningar. Det gör vi genom yrkesspecifika bedömningar, behandlingar, träning och ordination av hjälpmedel. Vid behov upprättas en individuellt anpassad rehabplan.

Träningen kan utföras av dig själv, med stöd av närstående eller omvårdnadsmedarbetare i vardagen, med arbetsterapeut, fysioterapeut eller på delegering av rehabassistent.

Möjlighet till hjälpmedel

Ibland är det aktuellt att förskriva hjälpmedel eller se över hur din hemmiljö gör det möjligt för dig att klara aktiviteter i vardagen. Om du är inskriven i hemsjukvård kan en arbetsterapeut bedöma ditt behov av bostadsanpassning.

Vi vill att våra insatser ska genomsyras av god kvalitet, och trygghet. Det finns till exempel ett nationellt arbetssätt för rehabilitering av dig som drabbats av stroke.

Vi samverkar med dig och dina närstående, med sjuksköterskor, omvårdnadsmedarbetare, enhetschefer, biståndshandläggare och läkare, så att rehabplanen harmonierar med vårdplan och plan för omvårdnad.

Samtycke till samverkan

En förutsättning är att du ger ditt samtycke till samverkan. I kvalitetsregistret Senior Alert Länk till annan webbplats. samverkar vi i teamet för att förebygga fall, trycksår och undernäring, för att erbjuda god omvårdnad och hälso- och sjukvård.

Vi utbildar och handleder våra kollegor inom omvårdnad i bland annat vardagsrehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt, förflyttningar, samt hantering av hjälpmedel.

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga.

Samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023
Omsorg och stöd