Cisterner

Du som lagrar eller hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja ansvarar för att detta sker på ett sådant sätt att inte mark eller vatten skadas på grund av exempelvis läckage.

Krav för lagring, hantering, kontroll av cistern regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, Miljöbalken (SFS 1998:808). Sker lagring eller hantering inom vattenskyddsområde kan det finnas strängare krav i vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter.

Ny cistern

När du ska installera en cistern ska kommunen informeras skriftligen, minst 4 veckor innan du tar anläggningen i bruk.

Blankett - information om installation av cistern Länk till annan webbplats.

Informationsplikten gäller:

  • Cistern ovan och i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Om du har inte har informerat bygg- och miljönämnden innan du installerar en cistern utgår en miljösanktionsavgift på 1 000 kr.

Behövs bygglov?

Mindre cisterner/anläggningar för en viss fastighets behov kan installeras utan bygglov eller startbesked enligt plan- och byggförordningen (exempelvis cistern för oljeeldning i en villa). Att installera andra, fasta cisterner/anläggningar kan dock kräva bygglov.

Rådgivning av bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare har telefontid för rådgivning varje helgfri vardag kl. 08.00-09.30. Bygglovshandläggarna nås via kommunens Kundtjänst på 0270-750 00.

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara kan kräva tillstånd. För mer information se Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.

Kontroll av cistern

Det finns tre olika typer av kontroller din cistern kan behöva genomgå:

  • Installationskontroll ska alltid göras vid nyinstallation.
  • Revisionskontroll ska göras när en cistern har genomgått omfattande reparation eller ändring, kan ha tagit skada, varit avställd mer än ett år, ska användas efter byte av media eller under andra väsentligt ändrade driftförhållanden, eller har flyttats.
  • Återkommande kontroll ska alla cisterner genomgå. Hur ofta en cistern måste kontrolleras beror bland annat på hur lätt cisternen rostar. Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollerna görs.

Vem får utföra en cisternkontroll?

Kontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Lista över ackrediterade kontrollorgan, företag godkända för att genomför kontrollerna, kan du hitta hos Swedac Länk till annan webbplats..

Cistern som tas ur bruk

När cisternen tas ur bruk ska bygg- och miljönämnden skriftligen informeras.
Blankett - anmälan om cistern som tagits ur bruk. Länk till annan webbplats.

Cisternen med dess tillhörande rörledningar med mera, ska tömmas och rengöras. Vätskan som töms ska ses som farligt avfall och måste tas om hand av en godkänd saneringsfirma. Markförlagda cisterner ska i första hand grävas upp, är inte detta möjligt bör de fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver skall betraktas som farligt avfall. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

Anmälan om läckage

Mark, vatten, djur och växter kan ta skada om din cistern läcker. Även små läckage kan påverka dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Upptäcker du att din cistern har läckt och det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat är du skyldig att underrätta kommunen om detta.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024