Miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken, 9 kapitlet, 6 §, skall vissa typer av miljöfarliga verksamheter, så kallade C-anläggningar, anmälas till bygg- och miljöavdelningen innan verksamheten startar.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

  • skjutbanor,
  • skrot- och avfallslagring,
  • fordonstvättar,
  • bensinstationer,
  • större värmepumpar,
  • motorsportbanor,
  • ytbehandling, t ex betning, fosfatering, trumling, vattenbaserad avfettning och blästring,
  • verkstadsindustri,
  • förbrukning av organiska lösningsmedel vid t ex målning eller rengöring/avfettning.

Anmälan skall göras i god tid (minst 6 veckor) innan verksamhetsstart, och lämnas in i två exemplar, varav det ena skickas till länsstyrelsen för kännedom. Om vi anser att anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer frågan att hanteras av länsstyrelsen.
När anmälan är tillräckligt utredd lämnas ett skriftligt beslut, ev med föreläggande om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.
Blankett - Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 154.6 kB.

För handläggning av anmälan och tillsyn enligt miljöbalken tar bygg- och miljöavdelningen ut en miljötillsynsavgift. Avgiften varierar mellan olika verksamheter och kan vara en fast årlig avgift eller en timavgift, 1116 kr.

Taxa enligt miljöbalken med detaljerad bilaga 2023 Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023