PCB

Du som fastighetsägare är ansvarig för att inventera och sanera PCB i dina byggnader.

Polyklorerade bifenyler (PCB)är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. PCB är förbjudet sedan länge, trots det läcker ämnet fortfarande ut i luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader.

PCB-förordningen anger regler för hur PCB ska hanteras Länk till annan webbplats.

Information om PCB - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Information till dig som har ansvar för inventering, sanering, eller tillsyn - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Vilka byggnader och anläggningar måste inventeras?

Alla byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956–1973 ska inventeras. Enda undantaget är småhus och villor som används som bostadshus.

Inventering och sanering görs i fyra steg

Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult.
Inventeringen har till uppgift att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad och ta reda på vilka byggnadsdelar som måste saneras. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Dokumentera även om det inte finns PCB.

Provtagning fog- och golvmassor

Prover skärs ut och skickas till laboratorium för analys. Var noga så att PCB från ett prov inte smittar till nästa. Dokumentera (t.ex. på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll.
Blankett: Protokoll från inventering av fogmassor
Blankett: Protokoll från Inventering av golvmassor

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer och PCB-haltiga isolerrutor som innehåller eller misstänks innehålla PCB ska tydligt märkas med uppgift om att de innehåller, eller misstänks innehålla PCB. Då kan de tas om hand vid t.ex. reparation eller utbyte. PCB-haltiga isolerrutor kan behållas om de är hela, men ska förtecknas och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning.
Blankett: Protokoll från inventering kondensatorer
Blankett: Protokoll från inventering isolerrutor

Handlingsplan för vidare arbete - sanering

En handlingsplan för sanering ska upprättas och redovisas till enheten tillsyn och prövning kommunen i samband med inventeringsresultatet. Vid halter som medför omedelbar sanering (vid 500 mg/kg eller mer) ska handlingsplanen bifogas. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

En handlingsplan bör innehålla:

 • En beskrivning av var PCB förekommer och bedömda mängder PCB.
 • Tidplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB.
 • Tidplan för ev utbyte/borttag av isolerrutor respektive kondensatorer med PCB.

Redovisa inventeringen till kommunen, oberoende av om PCB påträffats eller inte. Bifoga protokollen från inventeringen samt en sammanställnig av din inventering. Använd blanketten "Samamnställning av inventerad PCB".
Blankett: Sammanställning av inventerad PCB

Du ska anmäla saneringen till kommunen (Enheten för Tillsyn och prövning) – innan du börjar.
Blankett: Anmälan om PCB-sanering

Checklista vid PCB-sanering

 • Anlita ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund=SFR) rekommenderade metod vid sanering.
 • Informera hyresgäster om saneringen.
 • En kraftig dammsugare avsedd för ändamålet ska användas för att förhindra spridning av PCB-haltigt damm.
 • Spill vid saneringen ska avlägsnas efter varje arbetsdag och lämnas som farligt avfall.
 • Marken intill byggnaden ska skyddas genom täckning.
 • Fönster och ventilationsöppningar ska skyddas och vara förseglade under saneringen.
 • Balkonger ska inte vara tillgängliga under saneringen. En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls.
 • Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet.
 • Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.
 • Begär redovisning av saneringsföretagets egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument.
 • Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd från länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall. Tillstånd behövs även för mellanlagring av farligt avfall.

Blanketter för dokumentation av PCB-sanering

Checklista vid rivning

Du ska anmäla rivningen till kommunen (enheten för Tillsyn och prövning) – innan du börjar.
Blankett: Anmälan om rivning

 • En rivningsplan ska vara baserad på en inventering av PCB för att identifiera ämnen och produkter som är farligt avfall.
 • Vid rivning måste man ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

PCB hanteras som farligt avfall

Allt avfall i samband med sanering av PCB ska samlas upp i slutet emballage med tydlig märkning om att innehållet är förorenat med PCB. Allt PCB-haltigt material/avfall är farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall. Även oljekondensatorer utan PCB är farligt avfall. El-avfall ska lämnas i sin helhet utan ingrepp i de elektriska komponenterna, till förbehandling på godkänd förbehandlingsanläggning.

När sanering är färdig ska en slutrapport skickas in till kommunen (enheten för Tillsyn och prövning).

Blankett: Rapport genomförd sanering

Dispens för PCB-sanering

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera fastigheten vid en senare tidpunkt, om:

 • Du planerar en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmast åren.
 • Massan sitter mycket svåråtkomligt
 • Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt.
 • Eller om det finns andra särskilda skäl.

Kontakta kommunen (enheten för Tillsyn och prövning) om du behöver söka dispens.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024