PCB

PCB är ett av de farligaste miljögifterna vi känner till. PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956-1973. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bl.a. försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.

Regler för hur PCB-sanering ska genomföras är strikta och saneringen ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Fastighetsägare är ansvariga för inventering och sanering. Halten av PCB är avgörande för vilken typ av sanering som behövs. Därför måste en inventering göras först.

Inventering och sanering görs i tre steg

1. Inventering och provtagning

Utför inventering med nödvändiga provtagningar. Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult. Den som utför provtagningarna ska ha behörighet.

En handlingsplan för sanering ska upprättas och redovisas till bygg- och miljöförvaltningen i samband med inventeringsresultatet. Vid halter som medför omedelbar sanering (vid 500 mg/kg eller mer) ska handlingsplanen bifogas. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

2. Redovisning

Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen, oberoende av om PCB påträffats eller inte.

3. Sanering

Halten av PCB är avgörande för hur saneringen ska gå till. Beroende på vilken halt PCB som finns i fogmassan krävs olika åtgärder (17 § PCB-förordningen).

Ämnets struktur är väldigt stabil och bryts ned långsamt när det kommer ut i miljön. PCB kan lagras i feta vävnader och halterna ökar ju längre upp i näringskedjan det kommer. Under 60-talet hittades PCB i miljön för första gången och kopplades samman med kraftiga störningar på vissa rovdjur, t.ex. utter, säl och havsörn. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bl.a. försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.

När PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. Det innebär att PCB anrikas, dvs koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna. PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och PCB förekommer även i modersmjölk.

Halterna av PCB sjunker – men är fortfarande höga

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störa hormon- och enzymbalansen i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka centrala nervsystemet. Halterna av PCB i miljön och i människor har i dag sjunkit till runt en fjärdedel av de halter som mättes kring 1970, men är fortfarande för höga.

PCB avges långsamt från t ex fogmassor till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. Fogmassor förorenar intilliggande byggnadsdelar vilket medför saneringskrav vid rivning. PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t ex genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning m m. Det är viktigt att söka och avlägsna källor till PCB-spridning i våra byggnader, så att halterna i den omgivande miljön kan fortsätta att sjunka.

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956-1973. Det användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022