Uppläggning eller användning av massor

Om du har (avfallsmassor eller muddermassor) som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så ska anmälan/ansökan göras hos olika myndigheter .

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen.

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till ändamålet. Val av plats får inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Anmälan till Bygg- och miljönämnden görs om föroreningsrisken är ringa.
Anmälan om uppläggning av muddermassor
Blankett - Anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål Pdf, 219.4 kB.

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 september 2022