Uteservering

Information till dig som vill ansöka om uteservering på allmän plats. Perioden för uteservering i Söderhamn är 1 april - 31 oktober. Uteserveringar får inte etableras på gator eller parkeringar.

Ansök i tid

 1. Börja med att informera fastighetsägare och sakägare (grannar) om dina planer och att du söker tillstånd.
 2. Du behöver tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats. Ansökan görs för en säsong i taget. Handläggningstiden för ansökan är 4 - 6 veckor. Till tillståndsansökan bifogar du planritning som visar yttermått och placering av uteserveringen. Skicka även med en ritning eller skiss som visar utseendet på serveringens utformning, till exempel räcke.
 3. Ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker görs hos Kommunalförbundet Hälsingland som tar ut en avgift för prövning som beslutats av Kommunfullmäktige. Serveringstillstånd gäller för ett begränsat utrymme. Utrymmet ska vara tydligt avgränsat så att det bara är möjligt att gå in/ut genom ingång som kontrolleras av personalen.
 4. Om uteserveringen ska ha väggar och/eller tak ska du ansöka om bygglov hos bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller även plank, inhägnader, fasta markiser etc. Tänk på att ansöka i god tid innan du vill starta! Du måste ha fått ett bygglov och ett startbesked enligt plan- och bygglagen från bygg- och miljöförvaltningen innan du får påbörja byggnationer av åtgärder enligt ovan. Blankett - Ansökan om bygglov Pdf, 629.8 kB.
 5. Om du har frågor eller funderingar kring livsmedelshanteringen på uteserveringen är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Du som redan har anmält till bygg- och miljöförvaltningen att du driver en livsmedelsanläggning, till exempel en restaurang eller ett café, behöver i normalfallet inte göra någon ny anmälan.

Riktlinjer

 • För att få tillstånd måste vissa regler följas. Uteserveringens storlek och form ska vara utformad med hänsyn till framkomligheten för gångtrafikanter. Av trottoar- eller gångbanebredd måste du lämna minst 1,5 meter kvar för ringa gångtrafik och 2,5 meter för mycket gångtrafik.
 • Markiser ska ha ett fritt höjdmått på 2,5 meter. Längs markis eller runt parasoller kan diskret reklam accepteras. Övrig annonsering och reklam får ej förekomma.
 • Räcken, möbler och andra anordningar ska tas bort omedelbart efter avslutad upplåtelsetid.

Råd för utformning

För att öka dina chanser att få ansökan styrkt kommer här några råd:

 • En uteservering bör placeras direkt på marken, för att smälta in i helhetsmiljön.
 • Uteserveringens olika delar (möbler, inhägnad, solskydd och belysning) bör bilda en helhet. Storlek, material, detaljutformning och kulör ska vara i samklang med gatans, torgets eller parkens miljö.
 • Möbler bör väljas i lätt cafémodell av passande material, helst stål eller trä.
 • Om räcke/avgränsning behövs kan det göras av täckmålad metall eller trä. Om trä används bör virket vara hyvlat.
 • Vid avgränsning med räcke skall detta avslutas med en låg sarg längs marken så att synskadade kan följa räcket med käppen.
 • Färgen på solskydd anpassas till omgivningen, gärna enfärgade.
 • Uteserveringen ska vara konstruerad så att den inte skadar markbeläggningen
Senast uppdaterad: 5 mars 2021