Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas ett ansvar att löpande planera och kontrollera verksamheten för att bedöma risker för människors hälsa och miljön.

En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, t.ex. vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten.

Tydlig information

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Exempel på områden en fastighetsägare bör ha kontroll på

Det finns många områden som fastighetsägaren bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är kan vara svårt att göra. Exempelvis:

  • Förekomst av fukt och mögel
  • Buller
  • Ventilation
  • Inomhustemperatur
  • Vattentemperatur
  • Energianvändning
  • Radon
  • Avfall
  • Skadedjur
Senast uppdaterad: 26 september 2023