Bidrag till bostadsanpassning

Du som har funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Det är en hjälp för att för att göra ändringar i bostadens fasta funktioner och på så sätt underlätta det dagliga livet.

Bostadsanpassning är till för dig som behöver göra individuella anpassningar av bostaden och/eller närmiljön.

Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad. Bidraget ger möjlighet till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön.

För rådgivning, kontakta handläggaren via kundtjänst tel: 0270-75000.

Blankett - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 449.6 kB.

Information inför ansökan Pdf, 127.6 kB.

Anpassad bostad

Du som har en funktionsvariation kan efter en särskild prövning ha rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa bostaden för att kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Rätten till bidrag regleras i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m m.

Kommunens roll är att utreda om du har rätt till bidrag. Om du beviljas bidrag motsvarar det en skälig kostnad för de åtgärder som bidraget sökts för. De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsvariation och det måste finnas en klar koppling mellan funktionsvariationen och sökta åtgärder.

Kommunen ger bidrag till anpassningar av permanentbostäder för dig som:

  • har en funktionsvariation eller bor i samma hushåll som en person med en funktionsvariation.
  • har hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus.

Kriterier som ska uppfyllas:

  • att funktionsvariationen ska vara bestående eller långvarig.
  • att anpassningarna ska underlätta för det dagliga liv i hemmet.
  • att åtgärden ska vara nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, som exempelvis med ett hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner efter de individuella behov som finns. Exempelvis för:

  • att kunna ta sig in och ut
  • att förflytta sig mellan olika rum
  • att använda badrummet och/eller köket

Med fasta funktioner menas föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid flyttning.

Få med alla uppgifter

I ansökan ska du skriva in vilka åtgärder du söker bidrag för, antingen direkt i ansökningsblanketten eller i en bilaga. Saknas uppgifter eller om det inte framgår tydligt vilka åtgärder bidrag söks för skickar kommunen en begäran om komplettering innan handläggning påbörjas.
En ofullständig ansökan förlänger handläggningstiden.

Intyg från sakkunnig

Ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen ska bifogas. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Den medicinska och arbetsterapeutiska bedömningen vilar helt och hållet på den sakkunniga.
Intyget är starkt vägledande för kommunens prövning. Men kommunen undersöker även om ansökan stämmer överens med andra bestämmelser och gällande praxis.

Kostnadsberäkning

Du som söker ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till ansökan. Det är sökandes sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärden. För åtgärder som kostar mycket pengar ska du ta in flera anbud och välja det billigaste alternativet. Om du som söker inte har möjlighet att själv ta in anbud kan kommunens handläggare hjälpa dig.

Viktigt att skaffa medgivande

Du som bor i en i hyresrätt eller bostadsrätt måste kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att åtgärden får utföras. Av medgivandet bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning.
Bor du i hyresrätt kan du enligt Hyreslagen bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort utan din hyresvärds medgivande.

Betalning av fakturor

När du har blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och åtgärden är slutförd får du en faktura ifrån utföraren som du själv betalar. Efter detta skickar du in en kopia på fakturan och ett utbetalningsunderlag till kommunen. I underlaget ska det tydligt framgå vilken bank och konto pengarna ska betalas in på. Kommunen betalar ut pengarna senast X dagar efter att underlaget har kommit in.

Välj bostad med omsorg

Det är valet av bostad som styr om du kan få bostadsanpassningsbidrag när du byter bostad. Ska du byta bostad ska du välja din nya bostad med omsorg. Den nya bostaden måste vara lämplig och inte kräva stora anpassningar för att du ska beviljas bostadsanpassningsbidrag.

För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttar krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024