Åldersvänlig kommun

Bild

Söderhamns kommun arbetar för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Därför är Söderhamns kommun medlem i Världshälsoorganisationens nätverk för åldersvänliga kommuner.

Detta är åldersvänliga städer och kommuner

Söderhamns kommun är sedan hösten 2022 medlem i det världsomspännande nätverket Åldersvänliga städer (Age Friendly Cities and Communities). Därmed har kommunen åtagit sig att följa Världshälsoorganisations (WHO) modell för att utveckla en åldersvänlig kommun - ett långsiktigt åtagande som startar 2023. Modellens fokus är att skapa möjligheter för ett aktivt och hälsosamt åldrande och omfattar följande områden:

  • Bostäder
  • social delaktighet
  • att tillvara ta äldres resurser
  • samhällsstöd och service
  • utomhusmiljöer och byggnader
  • transport och mobilitet

I nätverket kan städer och samhällen över hela världen utbyta erfarenheter och lära av varandra. Varje stad eller ort som strävar efter att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö kan delta. Nätverket omfattar idag fler än 1 100 städer i ett 40-tal olika länder världen över. Förutom Söderhamn finns Uppsala och Gävle bland de svenska kommuner som anslutit sig.

Så går det till

För medlemskapet i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, däremot har kommunen åtagit sig att bedriva utvecklingsarbete för att åstadkomma en åldersvänlig kommun. Detta görs oftast i ett projekt över 3 år, och innefattar stegen:

1) Utveckla forum som säkerställer att äldre involveras i utvecklingsarbetet.

2) Genomföra en baslinjemätning där äldres behov, erfarenheter och synpunkter om stadens äldrevänlighet kartläggs.

3) Baserat på baslinjemätningen arbeta fram en flerårig handlingsplan, innehållande åtgärder och indikatorer för uppföljning av åtgärderna. Handlingsplanens mål är en äldrevänlig kommun genom bred samverkan mellan kommunen, andra offentliga aktörer, civilsamhälle och näringsliv.

4) Följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet.

Baslinjemätning för att bli åldersvänlig kommun

Ett steg i att bli en åldervänlig kommun är att göra en baslinjemätning. Det görs i ett antal steg med både enkät och dialoger, som fångar upp målgruppens lägesbild av att vara senior i Söderhamn. Engagemanget är stort och många inspel kommer in - tack för er insats ni som deltar!

Detta har gjorts och pågår:

  • Hösten 2023 inleddes arbetet med en enkät, där svarsfrekvensen blev mycket god.
    Läs mer: Enkät Åldersvänlig kommun - rapport - PDF Pdf, 869.4 kB.
  • Del två av baslinjemätningen pågår fram till september 2024 med dialogträffar i samarbete med kommunens pensionärsföreningar. Intervjuer med enskilda medborgare, studiebesök i till exempel kommunens kundtjänst och på Statens servicecenter och ett stort antal besök med information i olika föreningar har också hunnits med. Tillsammans kommer alla de olika delarna att utgöra underlag för den kommande handlingsplanen. Referensgrupp för projektet är det kommunala pensionärsrådet som har ledamöter från pensionärsföreningarna i kommunen.

Kysely ikäystävällisyydestä kunnassa Länk till annan webbplats.

Kiitos, että haluat antaa tietoa ja kertoa ikääntymiseen liittyvistä kokemuksistasi Söderhamnin kunnassa.

Sinulle esitetään kysymyksiä, jotka koskevat ikää, sukupuolta, asuntoa ja joitakin muita tietoja sinusta. Mitään tietoja ei voida yhdistää sinuun henkilökohtaisesti, mutta antamasi tiedot auttavat luomaan kuvan siitä ryhmästä, joka on vastannut kyselyyn.

Kyselyssä otetaan sitten esille kysymyksiä, jotka liittyvät asumiseen, kuljetuksiin, viestintään ja ulkoympäristöihin sekä tukeen ja apuun, kun niitä tarvitaan. Saat myös vastata kysymyksiin, joissa tiedustellaan, kohdellaanko sinua mielestäsi kunnioittavasti ja pääsetkö osalliseksi yhteiskuntaelämästä ja katsotko, että kokemuksesi, tietosi ja osaamisesi hyödynnetään. Joihinkin kysymyksiin voi olla vaikea vastata tarkasti, valitse tällöin se vastaus, joka mielestäsi pitää parhaiten paikkansa.

Osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumalla suostut siihen, että vastauksesi rekisteröidään ja käytetään niissä asiakirjoissa, joiden pohjalta Söderhamnia kehitetään ikäystävälliseksi kunnaksi.

Kontakt, äldrevänlig kommun

Rakel Sundin, projektledare
Telefon: 0270-743 20
E-post: rakel.sundin@soderhamn.se

Efter beslut i kommunfullmäktige ansökte Söderhamn om medlemskap i det världsomspännande nätverket Age Friendly Cities and Communities. Hösten 2022 beviljades medlemskapet.

Vi blir äldre

I Söderhamn, liksom i stora delar av världen finns trenden med en allt äldre befolkning och en ökad inflyttning till städerna. År 2030 beräknas en fjärdedel av befolkningen i städer i höginkomstländer vara 60 år eller äldre, 2050 förväntas samma utveckling i nuvarande utvecklingsländer. För att världens invånare ska ha möjlighet att åldras aktivt och hälsosamt är det viktigt att skapa samhällen som är tillgängliga och inkluderande, världen över.

Söderhamn är inget undantag från trenden. Vi står inför en utveckling som innebär en stor ökning av andelen personer som är 65 år och äldre, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder är oförändrad. Prognosen för Söderhamns befolkningsutveckling fram till 2038 visar att antalet invånare 80 år och äldre ökar med cirka 38 %.

En bra plats för alla

I Söderhamns kommun vill vi skapa förutsättningar för medborgarna att känna framtidstro, ha livskvalitet och engagemang. Medlemskapet i det globala nätverket för äldrevänliga kommuner skapar möjligheter för Söderhamn att bli en bättre plats för att leva och åldras.

Om man planerar en stad för – och tillsammans med – äldre invånare gynnar det ofta människor i alla åldrar, det skapar förutsättningar för att vara en plats för människor i alla åldrar, att växa upp och åldras på.

Om WHO och Äldrevänliga städer

Nätverket Age-friendly cities and communities, som på svenska kallas äldrevänlig kommun, bildades år 2010 av Världshälsoorganisationen, WHO. I nätverket kan städer och samhällen över hela världen utbyta erfarenheter och lära av varandra. Varje stad eller ort som strävar efter att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö kan delta.
Nätverket omfattar 2023 fler än 1100 städer i nästan 50 olika länder världen över. I Sverige har bland annat Söderhamn, Gävle, Uppsala och Hallstahammar anslutit sig till nätverket.

Läs mer: Agefriendly cities and communities (engelska) - WHO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Omsorg och stöd