Riktlinjer om utformning av skyltar

Sammanhängande, enhetlig och omsorgsfull skyltning bidrar till att kommunen uppfattas som tydlig, tillgänglig och trovärdig för medborgare och besökare. Det här programmet används som stöd när du tar fram nya skyltar.

Text och innehåll

Informationen på skylten ska vara lätt att ta till sig och ha hög läsbarhet. Innehållet ska alltid tjäna syftet. En hänvisningsskylt eller informationstavla ska exempelvis göra det enklare att hitta rätt, medan en fasad- eller entréskylt ska tydliggöra vilka verksamheter som finns i byggnaden.

Att tänka på vid framtagande av texter

 • Undvik förkortningar, facktermer och krångliga ord.
 • Använd korta, tydliga meningar och fokusera på budskapet som skylten ska förmedla.
 • Illustrationer eller piktogram kan användas för att förtydliga skyltens innehåll.
 • Använd kommunens profiltypsnitt Open Sans.

Färg och kontrast

I skyltprogrammet finns färger med utgångspunkt i Söderhamns kommuns grafiska profil. Skyltarnas färg är Pantone Cool Gray 10 C med undantag för bygg- och anläggningsskyltar samt orienteringstavlor där färgsättningen utgår ifrån Söderhamns kommuns profilfärger. Avsteg från de fastställda färgerna ska ses som undantagsfall och färgsättning ska i sådant fall alltid godkännas av kommunikationsenheten.

Att tänka på gällande ljus och kontrast

 • Kontrasten mellan förgrund (text) och bakgrund bör vara minst 0,40 enheter enligt NCS ljushetsskala.
 • Belysning, material och placering kan påverka kontrastförhållandena.
 • Använd rekommenderade färger vid framtagandet av skylten.

NCS (Natural Color System) är ett system för att beskriva hur olika färger uppfattas oberoende av färgfabrikatet. Färgerna har kulörkontrast och ljushetskontrast. Den sistnämnda betyder att färgerna kan vara olika ljusa och kan ha ett visuellt ljushetstal mellan 0 och 1. Svart har ett ljushetstal v=0 och vit har v=1. Exempelvis är 0,40 i ljushetskontrast på NCS-skalan en mellangrå färg (som NCS 4500-N) mot svart eller vit

En mellangrå ruta ligger mot svart och vit ruta för att illustrera kontrast.

Logotyp

Söderhamns kommuns logotyp ska vara synlig på de flesta skyltarna. Men det finns undantag. Till exempel interiöra hänvisningsskyltar eller namnskyltar. Se vad som gäller i riktlinjerna för respektive skylttyp.

Att tänka på vid placering av logotyp

 • Logotypen ska ha en frizon, där inga andra grafiska element finns, som motsvarar minst en halv sköld.
 • Logotypens höjd ska motsvara rubriken/verksamhetsnamnets texthöjd.
 • Det är minst en sköld mellan logotypen och verksamhetsnamnet/rubriken.
 • Det kan hända att texten på skylten inte får plats på en rad utan måste skrivas ut på två rader. I sådana fall ska logotypens höjd fortfarande motsvara första radens texthöjd.
Ordet bibliotek och kommunens logotyp illustrerar storleksförhållanden och friytor.

Riktlinjer för logotypens minimum frizon.

Tillgänglighet – skyltar är för alla

Det är viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet vid framtagandet av skyltar så att alla har likvärdiga möjligheter att ta del av dem. Enligt Boverket ska orienterande skyltar på allmänna platser vara tillgängliga och användbara.

Boverkets råd för skyltning på allmänna platser

 • Skyltarna ska vara lättbegripliga och lättlästa.
 • De ska vara placerade på lämplig höjd.
 • De ska ha lämplig ljuskontrast.
 • De ska ha en yta som inte reflekterar.
 • De ska vara placerade där skyltarna förväntas vara och så det går att komma tillräckligt nära dem.
 • De ska kompletteras med relieftext (upphöjd text) och/eller punktskrift om det är en orienterande skylt.

Skyltning för personer med nedsatt syn eller kognitiv förmåga

I vissa fall kan symboler underlätta för personer med nedsatt kognitiv förmåga och för de som inte behärskar svenska språket. För personer med nedsatt syn är det viktigt att kunna känna på skyltarna. Det möjliggörs genom att använda taktila skyltar som består av relieftext och punktskrift. För bättre läsbarhet bör sådana skyltar vara kortfattade och i versaler. Punktskrift placeras direkt nedanför texten och utformas enligt svensk standard (teckenhöjd 6 mm, reliefhöjd 1 mm).

En taktil skylt för toalett också med punktskrift.

Taktil skylt med relieftext och punktskrift.

Piktogram och symboler

Ikoner, piktogram och symboler kan förtydliga ett komplext sammanhang. Använd välkända grafiska symboler, företrädesvis enligt Internationell standard (ISO) eller svensk standard (SS). Skyltleverantörer har oftast ett piktogrambibliotek med välkända grafiska symboler.

Tips och råd! Söderhamns kommun använder ett aktivt rullstols-piktogram i den mån det går.

Placering – viktigt för läsbarheten

Det är viktigt att ta hänsyn till skyltens placering och avståndet den kommer att avläsas från när storlek och innehåll tas fram. Genom att besöka platsen där skylten ska sitta och tidigt i processen visualisera med skisser, skapas en god uppfattning om detta. En skylt kan innehålla både text som ska läsas på långt håll och text avsedd för läsning på nära håll. Exempel på detta är en informationstavla där rubriken ska synas på håll men övrig text på närmare håll.

Läsavstånd och teckenhöjd

Teckenstorleken är beroende av det avstånd texten ska läsas på. Vid längre läsavstånd är en tumregel att förhållandet mellan teckenstorlek och läsavstånd ska vara minst 1:160. En skylt som avläsas på 5 meters avstånd bör ha en teckenstorlek på minst ca 31 mm (5 000 mm / 160 = 31,25mm) versalhöjd.

Tabell med rekommenderade lägsta teckenstorlekar

Läsavstånd

Teckenhöjd (versalhöjd)

1 m

Minst 6 mm

2 m

Minst 12 mm

3 m

Minst 19 mm

5 m

Minst 31 mm

10 m

Minst 62 mm

20 m

Minst 125 mm

50 m

Minst 310 mm

 

Här illustreras minsta teckenstorlek vid olika läsavstånd.

Rekommenderade minsta teckenstorlekar vid olika läsavstånd.

Tips och råd! Det är viktigt att tänka på att för synskadade är det i allmänhet viktigare att komma nära en skylt än att texten är stor. En för stor text kan upplevas som svårläst på nära håll.

Att tänka på gällande skyltens placering

 • Skylten ska placeras på en plats där människor i allmänhet kan förvänta sig att en sådan skylt ska sitta.
 • Den ska placeras på en höjd där den kan läsas av personer i rullstol.
 • Om det är en taktil skylt eller en skylt med punktskrift ska den vara lätt att komma åt.

Skyltmaterial och belysning

Skyltar kan tillverkas i en mängd olika material. I urvalsprocessen behöver du tänka på hållbarhets- och kostnadsaspekter. Material bör anpassas efter placering och möjlighet till uppsättning. Undvik reflekterande material då det kan orsaka otillräcklig kontrast.

Med bra belysning framträder skyltarna bättre. Skyltarna får dock inte blända, utan ljusstyrkan måste vara anpassad så att de ger en bra kontrast. Det bästa är om ljuset kommer ovanifrån (skylten belyses med släpljus).

Exempel på olika skyltbelysningar.

Tips och råd! Kontakta exempelvis skylttillverkaren, skyltmontören, fastighetsförvaltaren och/eller arkitekten för råd och rekommendationer om material och belysning.

Hållbarhet

Tillverkning av skyltar är både tids-och kostnadskrävande. Det är viktigt att skyltarna som kommunen tar fram fungerar över tid. Vid skylttillverkningen finns det olika lösningar som kan uppdateras vid behov. Exempelvis kan du dela upp skylten i olika bitar, så att du slipper byta ut hela vid eventuella innehållsförändringar. En befintlig skylt i plåt kan få ett nytt budskap genom omfoliering.

Här illustreras en skyltlösning med utbytbara delar.

Exempel på skylt med utbytbara delar.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022
Kommun och politik