Du som behöver god man eller förvaltare

En myndig person som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig.

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med din ekonomi, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man eller förvaltare.

God man utses inte om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhöriga eller någon person som fått fullmakt. Läs mer om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt.

En god man får inte ta några beslut eller agera mot den enskildes vilja, förutom när det gäller den dagliga hushållningen.

Bevaka rätt innebär att bevaka rättigheter och skyldigheter i samhället till exempel ansöka om färdtjänst eller bostadstillägg, överklaga beslut eller bevaka intressen vid ett arvskifte.

Förvalta egendom innebär att bevaka ekonomiska intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar betalas, att det finns nödvändiga försäkringar och att kapital förvaltas på ett tryggt sätt.

Sörja för person innebär att bevaka den enskildes personliga intressen och se till att personen får den vård och omsorg som behövs, till exempel rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

En ansökan gör du om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig. Nära anhörig är du som är make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon.

En anmälan gör du om du mött någon i din yrkesroll eller om du inte är nära anhörig, till exempel granne, vän eller bekant.

Det slutliga beslutet om godmanskapet eller förvaltarskap fattas av tingsrätten.

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar. Ansökan görs på särskild blankett som skickas till Hudiksvalls tingsrätt som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap.

Blankett: Egen ansökan till tingsrätt om god man/förvaltare Pdf, 126.4 kB.

Blankett: Ansökan från anhörig eller ställföreträdare till tingsrätt om god man /förvaltare Pdf, 140.6 kB.

Skicka ansökan till: Hälsinglands tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall

Om du i din yrkesroll tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan.
Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor Länk till annan webbplats.

En anmälan kan också göras av dig som medmänniska som märkt att någon är i behov av hjälp. Anmälan görs på särskild blankett som skickas till överförmyndarnämnden.

Blankett: Anmälan till överförmyndarenheten avseende behov av god man eller förvaltare. Pdf, 152.6 kB.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 19 januari 2024