Synpunkter och klagomål, överförmyndaren

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sin syssla kan du alltså vända dig till överförmyndaren. Om du har klagomål på överförmyndaren kan du vända dig till länsstyrelsen.

Överförmyndarenheten har tillsyn över ställföreträdare (det vill säga god man och förvaltare och förmyndare). I tillsynen ingår att granska hur ställföreträdaren förvaltar huvudmannens egendom och i övrigt sköter uppdraget. För att enheten ska få kännedom om hur ställföreträdaren sköter uppdraget är enheten beroende av information från personer som kommer i kontakt med ställföreträdare.

Har du synpunkter på hur en ställföreträdare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med ställföreträdaren. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till överförmyndarenheten.

Ett klagomål ska lämnas skriftligen på särskild blankett till enheten. Du ska uppge namn på ställföreträdare och huvudman samt de synpunkter och/eller klagomål du har. Kom ihåg att underteckna och datera din skrivelse, lämna kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dig.

Blankett: Anmälan synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

När enheten får in ditt klagomål skickar enheten en kopia av din skrivelse till ställföreträdaren. Ställföreträdaren får möjlighet att bemöta klagomålet. Det är därför viktigt att du tar upp konkreta exempel på vad ditt klagomål rör. När ställföreträdaren har yttrat sig eller tidsfristen har passerat kommer enheten att utreda klagomålet. Utredningen kan innebära att enheten kontaktar huvudmannens anhöriga, boende eller andra myndighetspersoner. Om utredningen av klagomålet visar på att ställföreträdaren är olämplig att vara kvar i uppdraget är det nämnden som fattar beslut om byte av ställföreträdare.

Om ensamkommande barn har synpunkter och/eller klagomål avseende god mans genomförande av uppdraget ska barnet vända sig till socialsekreterare, boendets enhetschef, kontaktperson eller annan vuxen för att få hjälp att skriva till överförmyndarenheten. Skrivelsen ska vara undertecknad av den underårige och den vuxne som hjälpt barnet med skrivelsen.

Blankett: Anmälan synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Överförmyndarenheten sänder en kopia av skrivelsen till berörd god man för att inom en viss tid inhämta dennes yttrande. När yttrandet inkommit utreder överförmyndarenheten ärendet vidare. Utredningen kan innebära att överförmyndarenheten kontaktar boende eller andra myndigheter men kan även begära komplettering från den som lämnat skrivelsen.

Om utredningen visar att åtgärd ska vidtas mot berörd ställföreträdare beslutas detta av överförmyndarnämnden.

Om du har synpunkter eller klagomål på överförmyndarenheten/-nämnden kan du vända dig till:

Helle Bryn-Jensen, Länsstyrelsen Dalarna
Telefon: 010-2250396
E-post: helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2024