Föräldrar, vårdnadshavare och förmyndare

Alla under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller ekonomi, förvaltning av tillgångar och bevaka barnets rättsliga frågor. Om den omyndige (under 18 år) inte har några föräldrar eller om de är förhindrade att utöva vårdnaden ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare, det kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om en förälder inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter eller bevaka barnets rättigheter kan en medförmyndare förordnas. Detta gäller i första hand då barnet har omfattande tillgångar eller skulder och där förvaltningen kräver större ekonomisk kunskap. Det är tingsrätten som beslutar om en medförmyndare ska utses. Medförmyndaren kan utses att tillsammans med dig eller att ensam företräda barnet i förmynderskapsfrågor.

Förmyndares redovisningsskyldighet

Förmyndare har redovisningsplikt för barnets tillgångar när de överstiger åtta prisbasbelopp. Om så är fallet ska förmyndaren varje år lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden där barnets samlade tillgångar redovisas.

Förmyndare ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. Överförmyndarnämnden har tillsyn över alla förmyndare i kommunen och ska se till att barnets tillgångar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Rättshandlingar som kräver överförmyndarnämndens tillstånd

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:

  • om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet är delägare i samma dödsbo som du
  • om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
  • om barnet ska driva ett företag.

Ansökan görs på särskild blankett som skickas till överförmyndarnämnden.
Blankett: Ansökan om samtycket till rättshandling Pdf, 148.1 kB.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Tillfälligt god man till barn

Ibland får du som förmyndare inte representera barnet. Då måste en tillfällig god man utses som företräder barnet vid den aktuella rättshandlingen. Det är du som förmyndare som ansöker om god man hos överförmyndarnämnden.  I följande fall måste ett barn få en god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • Om en förälder ska låna barnets pengar.
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

Ansökan görs på särskild blankett som skickas till överförmyndarnämnden.
Blankett: Ansökan om samtycket till rättshandling Pdf, 148.1 kB.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 21 februari 2024