Du som är god man eller förvaltare

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Uppdraget

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från överförmyndarnämnden efter att du har förordnats som god man eller förvaltare av tingsrätten. Vad de olika delarna innebär kan du läsa närmare om i Riksförbundets frivilliga samhällsmedarbetares informationsmaterial Rollkoll. Länk till annan webbplats.

Den första redovisning som du ska upprätta är en förteckning över de tillgångar och skulder som huvudmannen hade den dagen du blev förordnad som ställföreträdare. Överförmyndarnämnden skickar ut en anmodan om förteckning i samband med att du blir förordnad.

Förteckningen ska undertecknas på ”heder och samvete” och lämnas till överförmyndarnämnden senast två månader efter det att du blev förordnad som god man.

Du ska varje år lämna en årsräkning där du redovisar huvudmannens tillgångar, skulder samt inkomster och utgifter under föregående kalenderår.
Årsräkningen lämnas in före den 1 mars. Överförmyndarnämnden skickar ut anmodan om årsräkning och tillhörande instruktioner.

Om ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning där du redovisar huvudmannens tillgångar, skulder samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör.

Blanketter

Förteckning Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsräkning god man och förvaltare Pdf, 150.7 kB.
Sluträkning Pdf, 165.5 kB.
Redogörelse Pdf, 413.2 kB.

Instruktionsfilm: Så här fyller du i en årsräkning

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Som huvudregel betalas arvodet av huvudmannen. Det är huvudmannens skattepliktiga inkomst och samlade tillgångar som avgör om arvodet ska betalas av huvudmannen själv eller av kommunen.

Beslut om arvode tas i samband med granskning av inlämnad årsräkning. Det är därför av största vikt att du noggrant redogör för vilka åtgärder du vidtagit i uppdraget.

Yrkar du reseersättning behöver du lämna in en körjournal över hur många kilometer du har kört och redogöra för i vilket syfte som resan har gjorts.

Relaterarade länkar:
God man - arvode | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Hjälpblankett för god man (SKV 4882) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Förenklad arbetsgivardeklaration (SKV 4805) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vissa rättshandlingar och åtgärder kräver överförmyndarnämndens samtycke. Ska du företa en rättshandling som är utöver det vanliga är det bra om du kontaktar överförmyndarenheten för att kontrollera om du behöver inhämta nämndens samtycke. Om inte överförmyndarnämndens samtycke inhämtas i de fall det krävs, blir rättshandlingen ogiltig. Exempel på åtgärder och rättshandlingar där nämndens samtycke krävs är om du ska hjälpa din huvudman att:

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt på grund av huvudmannens hälsotillstånd, måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Blanketter

Ansökan om uttag FB 14:8 Pdf, 116.7 kB.
Ansökan om samtycke till rättshandling Pdf, 148.1 kB.

Uppdraget som ställföreträdare upphör i samband med att huvudmannen avlider, att ställföreträdarskapet upphör genom beslut i tingsrätten eller i samband med byte av ställföreträdare.

Om du inte längre vill vara ställföreträdare för din huvudman, ska du begära dig entledigad. Du är skyldig att kvarstå som ställföreträdare tills överförmyndarnämnden funnit någon som är villig att ta över ditt uppdrag och beslutat om byte.

När överförmyndarnämnden förordnat en ny ställföreträdare, är du skyldig att göra en överlämning av ärendet. Tänk på att spara samtliga redovisningshandlingar som du har upprättat i tre år efter avslutandet av uppdraget.

Om din huvudman äger en fastighet eller bostadsrätt som denne inte bor i eller kan använda, är huvudregeln att fastigheten eller bostadsrätten ska säljas. Då kontaktar du mäklare och när det finns en köpare skriver du, mäklaren och köparen ett köpekontrakt.

Efter det ansöker du om överförmyndarens samtycke till försäljningen av fastigheten eller bostadsrätten. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du också skicka med underlag i form av köpekontrakt och yttrande från anhöriga, om det finns nära anhöriga.

Ibland kan det också behövas ett läkarintyg som visar om huvudmannen kan samtycka till försäljning. Köpekontraktet ska innehålla en klausul om att köpekontraktet endast gäller om överförmyndaren samtycker.

Om din huvudman blir dödsbodelägare, alltså ska ärva någon, ska du bli kallad till bouppteckningen. Du ser till att personen du hjälper får det arv denne har rätt till.

När en så kallad arvskifteshandling skrivits och alla dödsbodelägare godkänt den ansöker du om överförmyndarens samtycke till arvskiftet. Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du också med underlag i form av bouppteckning och arvskifte samt en kontantredovisning. Kontantredovisningen ska visa vad som hänt i dödsboet från dödsdag till skiftesdag.

Blanketter

Ansökan om samtycke till rättshandling Pdf, 148.1 kB.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024