Köp av fastighet eller bostadsrätt

Vid köp av fastighet eller bostadsrätt måste du samråda med huvudmannen och med nära anhöriga samt ansöka om överförmyndarens samtycke.

Vid köp av fastighet eller bostadsrätt måste du samråda med huvudmannen och med nära anhöriga. Du måste bevaka huvudmannens rätt vid förvärvet, och låta undersöka fastigheten eller bostadsrätten innan överlåtelseavtalet undertecknas.

Du anlitar i regel en utomstående besiktningsman, så att du inte köper en bostad till huvudmannen som har allvarliga brister. I överlåtelseavtalet ska det finnas med en klausul om att avtalet endast gäller under villkor att överförmyndaren samtycker till förvärvet. Du som god man eller förvaltare ansöker om överförmyndarens samtycke till köp av fastighet eller bostadsrätt.

Ansökan om samtycke till köp av fastighet eller bostadsrätt

Du som god man eller förvaltare ansöker om överförmyndarens samtycke till att få försälja fastigheten. Ansökningsblankett om samtycke till rättshandling Pdf, 148.1 kB.
Med ansökan ska följande underlag bifogas:

Underlag till ansökan om köp av fastighet

 • Ett köpekontrakt i original eller en vidimerad kopia, undertecknat av alla parter
 • Oberoende värderingsutlåtande
 • Ytterligare värdering behövs när objektet är svårvärderat eller andra omständigheter
 • Utdrag ur fastighetsregistret
 • Kopia på annons, alt objektsbeskrivning, redogörelse
 • Budgivningslista
 • Yttrande från huvudmannens anhöriga
 • Eventuellt läkarintyg (beroende av huvudmannens hälsotillstånd)

Mäklares värderingsutlåtande kan ersätta en skriftlig redogörelse om annonsering och budgivning när budgivning förekommit på öppen marknad

Underlag till ansökan om köp av bostadsrätt

 • Ett köpekontrakt i original eller en vidimerad kopia, undertecknat av alla parter
 • Oberoende värderingsutlåtande (om det är möjligt)
 • Ytterligare värdering behövs när objektet är svårvärderat eller andra omständigheter
 • Kopia på annons, alt objektsbeskrivning, redogörelse
 • Budgivningslista
 • Yttrande från huvudmannens anhöriga
 • Eventuellt läkarintyg (beroende av huvudmannens hälsotillstånd)
 • Bostadsrättsförenings samtycke till den enskilde som köpare (försäljning bostadsrätt)

Mäklares värderingsutlåtande kan ersätta en skriftlig redogörelse om annonsering och budgivning när budgivning förekommit på öppen marknad.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Överförmyndarnämnden har sammanträde en gång per månad, utom under juli månad. Överförmyndarnämndens sammanträdesdatum

Din ansökan med samtliga underlag ska lämnas in senast 14 dagar innan nämndens sammanträde för att ärendet ska hinna beredas och handläggas.

Överförmyndarenheten meddelar dig nämndens beslut om samtycke alternativt avslag genom att beslutet skickas till dig. Du är i egenskap av god man eller förvaltare behörig att överklaga beslutet.

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är personligt och du får inte ge någon annan fullmakt att företräda din huvudman vid försäljning eller köp av fast egendom. Samråd med din huvudman, ibland kan huvudmannen om hen förstår skriva under själv.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022